Kollegiet redovisar könsfördelningen i börsbolagens styrelser: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar fortfarande men i långsammare takt

  • Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har ökat med 1,1 procentenheter till 34,3 procent.
  • Bland de stora bolagen är andelen kvinnor 39,0 procent, oförändrat från föregående år. 
  • Andelen kvinnor bland arbetstagarledamöterna uppgick till 28,9 procent, en minskning med 2,1 procentenheter.
  • Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter har minskat sedan förra året från 41,8 procent till 34,8 procent.

Uppföljning av Kollegiets ambitionsnivåer

Bolagsstyrningskoden föreskriver sedan den infördes att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i börsbolagens styrelser. Kollegiet presenterade i maj 2014 tre ambitionsnivåer för könsfördelningen i börsbolagens styrelser.

  1. Minst ca 40 procents andel för respektive kön efter stämmosäsongen år 2020. Omfattar samtliga stämmovalda styrelseledamöter (dvs. inklusive de verkställande direktörer som är invalda i styrelsen, men exklusive arbetstagarledamöter) i samtliga svenska börsbolag. Den 10 juni 2018 uppgick andelen kvinnor till 34,3 procent, jämfört med 33,2 procent den 10 juni 2017, dvs. en ökning med 1,1 procentenheter.
  2. Minst ca 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämmosäsongen år 2017. Omfattar samtliga stämmovalda ledamöter i svenska Large Cap-bolag. Den 10 juni 2018 uppgick andelen kvinnor till 39,0 procent, oförändrat jämfört med den 10 juni 2017.
  3. Minst ca 30 procents andel för respektive kön i mindre bolag efter stämmosäsongen år 2017. Omfattar samtliga stämmovalda ledamöter i svenska Mid och Small Cap-bolag samt svenska bolag på NGM Equity. Den 10 juni 2018 uppgick andelen kvinnor till 31,9 procent, jämfört med 30,3 procent den 10 juni 2017, dvs. en ökning med 1,6 procentenheter.

Arbetstagarledamöter

Arbetstagarorganisationerna utser arbetstagarledamöterna. Andelen kvinnor bland arbetstagarledamöterna i samtliga svenska börsbolag uppgick den 10 juni 2018 till 28,9 procent, jämfört med 31,0 procent den 10 juni 2017, dvs. en minskning med 2,1 procentenheter.

Om statistiken

Kollegiet genomför beräkningar av könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna en gång per år. Den senaste offentliggjorda statistiken redovisade könsfördelningen per den 10 juni 2017.

Grundstatistiken, som har tagits fram av SIS Ägarservice på uppdrag av Kollegiet, finns tillgänglig på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se.

Kollegiets utgångspunkt är att endast svenska, inte utländska, aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad (Nasdaq Stockholm och NGM Equity) ska omfattas av undersökningen, eftersom det är dessa bolag som ska följa svensk bolagsrätt.

För ytterligare information kontakta:

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se,

Tobias Hultén, tobias.hulten@bolagsstyrningskollegiet.se tfn. 076-770 37 47.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se.

Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM

www.godsedpavpmarknaden.se

Prenumerera

Dokument & länkar