Bokslutskommuniké 2011

Året i sammanfattning

  • Balansomslutning 234,0 (190,2) miljarder kronor
  • Utlåning 168,1 (133,7) miljarder kronor
  • Marknadsandel 65 (54) procent av medlemmarnas upplåning och 44 (35) procent av kommunsektorns totala upplåning
  • Rörelseresultat 396,1 (275,7) miljoner kronor
  • Fortsatt högsta kreditrating: Aaa (Moody’s) och AAA (S&P)
  • Sju nya medlemmar, vilket innebär totalt 267 medlemmar

 

VD-kommentar
I tider av finansiell oro ökar betydelsen av stabil och kostnadseffektiv finansiering för den kommunala sektorn. Så har varit fallet även under 2011, ett år där framförallt den europeiska skuldkrisen bidrog till stor osäkerhet på finansiella marknader, med ökade kostnader och bekymmer för låntagare att finansiera sin verksamhet. Kommunernas finanssamarbete via Kommuninvest har fortsatt att stärkas – 267 kommuner och landsting är nu medlemmar. Med högre utlåningsvolymer än någonsin tidigare synliggörs värdet av samverkan och Kommuninvests ökade bidrag till finansiell stabilitet. Under 2011 har Kommuninvests roll som den ledande finansieringsinstitutionen för hela den svenska kommunsektorn befästs, med en marknadsandel på 65 % av medlemskommunernas upplåning.

Under 2011 passerade Kommuninvest, för första gången, 150 miljarder kronor i utlåning. En ökning som är naturlig och som jag förväntar mig kommer att fortsätta. Det reformerade regelsystemet inom den finansiella sektorn, med ökade krav på kapital och likviditet, leder generellt till en högre prisnivå för bankutlåning till svenska kommuner och därför till en ökad efterfrågan på Kommuninvests krediter. Vi vinner nio av tio upphandlingar.

I Frankrike och Nya Zeeland har man utvecklat nya modeller för finansiering av den kommunala sektorn och det är även på gång i Storbritannien. Vi välkomnar fler kollegor på den internationella arenan. Det är särskilt angeläget i arbetet med framtida regelsystem för finansiella institutioner. Där är vi själva en aktiv påverkare, både på det nationella och internationella planet, men vi behöver få en starkare gemensam röst och det kan bara ske om kommunfinansieringsinstituten i världen blir fler. Idag utformas regelverken i stor utsträckning med utgångspunkt från de största bankerna och man kan känna att mångfalden inte återspeglas. Specialiserade aktörer hamnar ibland i kläm.

Pågående regelförändringar påskyndar behovet av att tydliggöra Kommuninvests uppgift och roll, inte bara i EU-perspektivet utan även i ett nationellt perspektiv. På samma sätt som det är naturligt att staten har en egen upplåningsfunktion är det naturligt att den kommunala sektorn har en egen upplåningsfunktion, och att regel- verk och föreskrifter ger förutsättningar för en sådan verklighet. Det gäller exempelvis frågan om stabilitetsavgiften, som resulterade i en ökning av Kommuninvests totala kostnader med 50 % under 2011, men även den föreslagna regleringen avseende en s.k. leverage ratio.

Tomas Werngren, verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:
Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69
Vice verkställande direktör Maria Viimne, tel. 070-333 69 02
Kommunikationschef Anitha Holmberg, tel. 070-638 66 63 alt. anitha.holmberg@kommuninvest.se

Kommuninvest i sammanfattning:
Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs och garanteras av svenska kommuner och landsting. Kommuninvests vision är att vara det självklara valet för svenska kommuner och landsting när det gäller produkter och verktyg för en effektiv finansförvaltning, med fokus på finansiering. Kommuninvest lånar upp på den inter- nationella och nationella kapitalmarknaden till högsta möjliga rating, Aaa/AAA. Upplåningen har lägsta möjliga riskvärdering (BIS 0 procent). Bolaget är penningpolitisk motpart i Riksbanken. De 269 medlemmarna utgör 90 procent av Sveriges kommuner och 40 procent av Sveriges landsting eller regioner. Balansomslutningen var 234 mdkr och utlåningen 168 mdkr vid slutet av 2011.

Dokument & länkar