Barometerindikatorn backade i november

Barometerindikatorn sjönk 1,9 enheter i november, till 106,5 från 108,4 i oktober. Nivån på indikatorn fortsätter dock att visa på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Konfidensindikatorerna för detaljhandeln, bygg- och anläggningsverksamhet och privata tjänstenäringar steg, medan industrins indikator sjönk 4,4 enheter. För alla huvudsektorer i företagsbarometern ligger indikatorerna över eller betydligt över sina historiska genomsnitt. Hushållens konfidensindikator föll 3 enheter i november och ligger under det historiska genomsnittet.

Optimistiska anställningsplaner i näringslivet

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri backade från 112,0 i oktober till 107,6 i november, men pekar ändå på ett starkare läge än normalt. Nedgången förklaras dels av att industriföretagen är mer negativa än förra månaden om storleken på nuvarande orderstock och dels av att produktionsplanerna på tre månaders sikt har justerats ner något. Samtidigt har den samlade bedömningen av färdigvarulagrens storlek förbättrats.

För bygg- och anläggningsverksamhet steg konfidensindikatorn endast marginellt: från 112,4 i oktober till 112,7. Indikatorn fortsätter därmed att visa på ett betydligt starkare läge än normalt. De två ingående komponenterna påverkar i olika riktning. Byggföretagens anställningsplaner på tre månaders sikt har blivit än mer optimistiska och bidrar därmed positivt till förändringen. Företagens omdömen om orderstockarnas storlek har dämpats marginellt från förra månaden och bidrar negativt. 

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg ytterligare i november, från 112,5 i oktober till 115,1. Nivån på indikatorn ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Två av tre ingående komponenter bidrar till uppgången; en större andel av företagen uppger att försäljningsvolymen har ökat de senaste månaderna och man är mer nöjd med storleken på varulagren i nuläget. Företagens förväntningar på försäljningsvolymen på tre månaders sikt har justerats ner marginellt men fortsätter att vara betydligt mer optimistiska än normalt.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ökade en knapp enhet i november, från 105,7 i oktober till 106,5. Indikatorn fortsätter således att peka på ett sammantaget starkare läge än normalt i tjänstesektorn. Uppgången förklaras främst av att tjänsteföretagen är mer positiva till hur deras egen verksamhet har utvecklats de senaste tre månaderna. Synen på efterfrågeutvecklingen de senaste månaderna har inte ändrats nämnvärt och fortsätter att vara mer positiv än normalt. Även förväntningarna på efterfrågan på tre månaders är oförändrat optimistiska.

Dystrare syn på svensk ekonomi

Hushållens konfidensindikator föll från 98,8 i oktober till 95,8 i november och fortsätter att signalera om mer pessimistiska hushåll än normalt. Förväntningarna på utvecklingen i den svenska ekonomin på tolv månaders sikt har sjunkit än mer och är betydligt lägre än det historiska genomsnittet. Hushållens syn sin egen ekonomi har dämpas något, både när det gäller nuläget och utvecklingen på tolv månaders sikt. Trots det är hushållen i ett historiskt perspektiv något mer positiva än normalt om sin egen ekonomi. Den enda komponenten som bidrar positivt till konfidensindikatorns förändring är hushållens inställning till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror. Den har inte ändrats nämnvärt sedan förra månaden och fortsätter att vara betydligt mer positiv än normalt.

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av tidsserierna på www.konj.se

För ytterligare information:

Maria Billstam, chef för Konjunkturbarometern 08-453 59 04 (även mobil)

Sarah Hegardt Grant, informationschef 08-453 59 11 (även mobil)

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.