Barometerindikatorn fortsatte upp och steg 2,4 enheter i november

Barometerindikatorn steg 2,4 enheter i november, från 101,7 i oktober till 104,1. Indikatorn har därmed ökat med drygt 12 enheter de senaste sex månaderna. Alla indikatorer, utom för privata tjänstenäringar, noterade en ökning. Mest steg indika-torn för tillverkningsindustri, drygt 4 enheter, medan indikatorn för privata tjänstenäringar minskade 0,6 enheter. Med ett un-dantag ligger alla konfidensindikatorerna över sina historiska genomsnitt. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ligger knappt 3 enheter under genomsnittet.


 

Konfidensindikatorn steg ytterligare och ligger nästan 5 enheter över genomsnittet

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 4,1 enheter i november och ligger klart över det historiska genomsnittet. Av de tre frågorna som ingår i industrins indikator har två bidragit positivt. Bedömningen av orderstockens storlek är inte lika negativ som tidigare och produktionsplanerna är något mer optimistiska. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek har inte ändrats nämnvärt och dessa bedöms vara i det närmaste lagom stora.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 2,5 enheter i november, men ligger fortfarande något under det historiska genomsnittet. Båda frågorna som ingår i indikatorn har bidragit positivt i november. Omdömena om orderstocken är något mindre negativa och sysselsättningsplanerna har justerats upp.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln ökade 1,7 enheter i november och ligger 4 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre frågorna som ingår har utvecklats positivt i november. Försäljningen har ökat och bedömningen av varulagren är inte lika negativ som tidigare. Förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna är fortfarande optimistiska, men har justerats ner en aning.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade för andra månaden i rad och med 0,6 enheter i november. Den ligger dock fortfarande ett par enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog negativt i november. Såväl utfallet för efterfrågan som förväntningarna, var mindre positiva än i oktober. När det gäller frågan om utvecklingen av företagens verksamhet däremot, har den utvecklats positivt under november.

Ökad optimism bland hushållen

Hushållens konfidensindikator steg 2,9 enheter mellan oktober och november, från 102,0 till 104,9. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog positivt den här månaden. Hushållens uppfattning om nuläget är mer positiv än i oktober och förväntningarna är mer optimistiska. Detta gäller för både den egna och svensk ekonomi. Hushållens syn på om det i nuläget är fördelaktigt att köpa kapitalvaror ligger kvar på samma nivå som förra månaden.

Läs hela Konjunkturbarometern och se all statistik på www.konj.se

För ytterligare information, kontakta:

Roger Knudsen, chef för Konjunkturbarometern 08-453 59 06 (även mobil)
Maria Billstam, Uppdrag, metoder och urval 08-453 59 04 (även mobil)
Sarah Hegardt Grant, informationschef 08-453 59 11 (även mobil)

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.