Barometerindikatorn steg drygt åtta enheter i mars

Barometerindikatorn steg i mars, för andra månaden i rad och den här gången med drygt åtta enheter. Indikatorn har därmed stigit närmare tio enheter de två senaste månaderna och den ligger nu nära två enheter över det historiska genomsnittet. Samtliga sektorer i näringslivet bidrog positivt till utvecklingen och även resultaten från hushållssektorn var positiva.

Sysselsättningsläget i näringslivet är stabilt

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg hela 14 enheter i mars och den ligger nu återigen några enheter över det historiska genomsnittet. Andelen företag som är nöjda med orderstockens storlek ökade något i mars och produktionsvolymen har stabiliserats. Optimismen bland industriföretagen är starkare än på länge och de räknar med en påtaglig produktionstillväxt de närmast kommande månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 13 enheter i mars och återhämtade därmed merparten av den kraftiga tillbakagången månaden innan. Indikatorn ligger nu klart över det historiska genomsnittet. Byggproduktionen har ökat något och det är framför allt för husbyggarna som utfallet blivit bättre än väntat. Men problemen att finansiera verksamheten har ökat och närmare 40 procent av husbyggarna uppger att finansiella restriktioner utgör främsta hinder för verksamheten. Byggföretagen räknar med att såväl orderingång som byggproduktion ökar något de närmast kommande månaderna. Optimismen är störst i branschen anläggningsverksamhet.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg åtta enheter i mars. Efter uppgången i februari har den nu ökat tolv enheter de senaste två månaderna. Den ligger dock fortfarande några enheter under det historiska genomsnittet. Detaljhandeln redovisar ökad försäljning för de senaste månaderna efter en period med svaga försäljningssiffror. Livsmedelshandeln rapporterar fortsatt god tillväxt, men den här gången uppger även specialiserad butikshandel att försäljningen har ökat. För handel med motorfordon har försäljningen minskat de senaste månaderna. Detaljhandeln är optimistisk inför de närmaste månaderna och närmare hälften av företagen räknar med ökad försäljning.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringarna ökade 13 enheter i mars. Indikatorn ligger nu endast en enhet under det historiska genomsnittet. Efterfrågan har totalt sett ökat de senaste månaderna, medan sysselsättningen varit i det närmaste oförändrad. I flertalet branscher har försäljningspriserna ändrats marginellt under perioden. Ett av undantagen är restaurangbranschen där drygt hälften av företagen uppger att priserna har sänkts. Tjänsteföretagen räknar med att efterfrågan stiger ytterligare de närmast kommande månaderna. Även sysselsättningen väntas öka något och det är främst konsultbranscherna och restaurangbranschen som förutser nyrekryteringar.

Minskande pessimism bland hushållen i bedömningen av det ekonomiska läget

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg drygt tre enheter i mars, från -3,2 till 0,0. Trots uppgången ligger den fortfarande drygt fem enheter under det historiska genomsnittet. Hushållens syn på den egna ekonomin har blivit mer positiv och förväntningarna på egen ekonomi på ett års sikt är mer optimistiska än i februari. Samtidigt har hushållen blivit mindre negativa till läget i svensk ekonomi och synen på svensk ekonomi på ett års sikt är inte lika pessimistisk.

För ytterligare information kontakta:

Roger Knudsen, Enhetschef Konjunkturbarometern, 08-453 59 06, 070-491 36 04

Maria Billstam, Konjunkturbarometern, 08-453 59 04

Sarah Hegardt Grant, Informationschef, 08-453 59 11, 070-267 80 41

 

 

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar