Det ljusa stämningsläget håller i sig i juni

Barometerindikatorn uppgår till 108,7 i juni jämfört med 108,6 förra månaden. Nivån visar på ett oförändrat starkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Det är dock enbart företagens syn på ekonomin som bidrar till den höga nivån på den sammanfattande indikatorn. Hushållens syn på ekonomin dämpades för sjunde månaden i rad och är i ett historiskt perspektiv mer pessimistisk än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin fortsätter att peka på ett betydligt starkare läge än normalt, även om den backade något i juni. Signalerna är starka på bred front bland industrins delbranscher. Nedgången i juni förklaras bland annat av en viss dämpning i de historiskt starka omdömena om orderstockarnas storlek. Samtidigt är det färre som anser att lagren är för små, vilket också ger ett negativt bidrag till konfidensindikatorn.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg åter något efter förra månadens kraftiga nedgång och pekar på ett starkare läge än normalt. Det är framför allt byggföretagens omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget som överstiger det historiska genomsnittet. Anställningsplanerna för de närmaste månaderna uppgår till en historiskt normal nivå vilket visar på i stort sett oförändrad sysselsättning.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg i juni, för andra månaden i rad. Uppgången förklaras av att färre företag uppger att varulagren är för stora. Även konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg i juni och visar på en starkare optimism än normalt bland tjänsteföretagen. Framför allt är signalerna starka om efterfrågan på företagens tjänster och uppdragsvolymerna. Synen på hur den egna verksamheten utvecklats är däremot något svagare än normalt, trots en viss förstärkning i juni.

Barometerindikatorn 108,7 (108,6)
Totala näringslivet 108,5 (106,0)
Tillverkningsindustri 116,1 (118,5)
Bygg- och anläggning 105,7 (104,1)
Detaljhandel 105,6 (103,1)
Tjänstesektorn 104,4 (101,3)
Hushåll 96,8 (97,9)
Makroindex 98,9 (100,2)
Mikroindex 94,0 (95,8)
Förväntad inflation   om 12 månader (medelvärde ex. extremvärden (procent) 3,4 (3,1)

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera