Flera tecken på en snar konjunkturuppgång

Under årets första månader har svenska hushålls och företags förtroende för ekonomin stärkts.  Det är ett av tecknen på att konjunkturen är på väg att vända upp efter en dyster höst. Men återhämtningen blir långsam, bland annat genom en svag utveckling i viktiga exportländer. Därför behöver reporäntan hållas låg under lång tid. Det visar Konjunkturinstitutets prognos som publiceras i dag.

Det positiva tonläget i dagens Konjunkturbarometer bekräftar bilden av att hushåll och företag ser ljusare på framtiden. De inhemska förutsättningarna för en successivt högre tillväxt är också goda. Bland annat är hushållens sparande högt i ett historiskt perspektiv, vilket ger ordentligt utrymme för konsumtionsökningar när framtidstron återvänder. Det är särskilt viktigt denna gång eftersom exporten inte kommer vara en lika stark motor som vid tidigare återhämtningar.

Den svaga internationella utvecklingen medför dock att återhämtningen behöver draghjälp av en expansiv stabiliseringspolitik. Regeringen bedöms inte bedriva någon expansiv finanspolitik medan Riksbanken förväntas låta reporäntan vara oförändrad på 1,5 procent till och med 2013. En ännu lägre ränta skulle dock stimulera efterfrågan och bidra till en snabbare återhämtning utan att inflationsmålet hotas.

Utmaningar kvarstår på Arbetsmarknaden

Trots de positivare framtidsutsikterna kvarstår oroande tecken på arbetsmarknaden:

  • Arbetslösheten minskar endast långsamt i prognosen och är fortfarande över 7 procent 2014. Långtidsarbetslösheten kommer sannolikt att stiga ytterligare, vilket innebär att arbetskraft riskerar att permanent slås ut från arbetsmarknaden.
  • Matchningen fungerar sämre, det vill säga att företagen har svårt att rekrytera personal trots att arbetslösheten är hög. Det indikerar att arbetskraften har fel kompetens eller inte bor där jobben finns.
  • Produktivitetstillväxten har reviderats ned i prognosen, främst på grund av SCB:s kraftiga nedrevidering för 2010–2011. Produktiviteten mäter produktion per arbetad timme. En minskad produktivitetstillväxt är en viktig signal till arbetsmarknadens parter om att de behöver verka för reallöneökningar som är förenliga med den lägre produktivitetsutvecklingen.

Läs hela prognosen i rapporten Konjunkturläget på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Jesper Hansson, prognoschef 08-453 59 72

Mats Dillén, generaldirektör 08-453 59 66

Sarah Hegardt Grant, informationschef 08-453 59 11, 070-267 80 41

 

 

 

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar