Konjunkturbarometern, augusti 2011

 

Företag: Avmattning på bred front inom näringslivet

Konfidensindikatorn för näringslivet sjönk sju enheter i augusti och den har sammantaget minskat drygt 20 enheter de senaste sex månaderna. Samtliga sektorer inom näringslivet har bidragit till nedgången den senaste månaden och indikatorn ligger nu i nivå med det historiska genomsnittet.

Hushåll: Hushållen allt mer pessimistiska i synen på såväl egen som svensk ekonomi

Hushållens syn på den ekonomiska situationen blev mer dyster i augusti. Hushållens konfidensindikator, CCI, som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin föll till 4,3 enheter, vilket är under det historiska genomsnittet. Trenden har sedan toppnoteringen i september 2010 varit fallande. Under juli och augusti har fallet accelererat vilket resulterat i ett CCI för augusti som ligger på sin lägsta nivå sedan 2009. Makroindex föll i augusti med 15,5 enheter och mikroindex föll med 5,5 enheter.

För ytterligare information:

Roger Knudsen, Enhetschef Konjunkturbarometern, 08-453 59 06, 070-491 36 04

Torbjörn Lindquist, Ansvarig Konjunkturbarometern Hushåll, 08-453 59 52

Sarah Hegardt Grant, Informationschef, 08-453 59 11, 070-267 80 41

 

 

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar