Konjunkturbarometern, juli 2010

Barometerindikatorn minskade 0,3 enheter mellan juni och juli i år, från 111,6 till 111,3. Den ligger dock fortfarande på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är betydligt starkare än normalt.

Företag: Industrin räknar med en mer dämpad tillväxt de närmaste månaderna

Konfidensindikatorn för näringslivet steg 12 enheter mellan första och andra kvartalet i år. På drygt ett år har indikatorn stigit drygt 50 enheter och ligger mycket över det historiska genomsnittet.

Hushåll: Hushållens ränteförväntningar ökade i juli

Hushållens konfidensindikator (CCI), som mäter uppfattningen om den egna och den svenska ekonomin, steg under juli med 1,3 enheter till 23,3. Den nivån på CCI innebär att synen på det ekonomiska läget är betydligt mer positiv än normalt. Såväl makro som mikroindex ökade något under juli. Makroindex steg 0,8 enheter till 37,6 och mikroindex ökade med 0,3 enheter till 8,3. 

Läs mer på www.konj.se

For ytterligare information kontakta:

Roger Knudsen, enhetschef Konjunkturbarometern, tel: 08-453 59 06 eller 070-491 36 04
Maria Andersson, ansvarig Konjunkturbarometern Hushåll, tel: 08-453 59 52

Sarah Hegardt Grant Informationschef Konjunkturinstitutet tel: 08-453 59 11 mobil: 070-267 80 41

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar