Påminnelse om Konstakademiens stipendier för konststudenter och unga konstnärer år 2016. Infoträff den 17 januari.

Konstakademien håller en informationsträff för alla som är intresserade av att söka stipendium söndagen den 17 januari kl. 15:00 i hörsalen på plan 2, Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm. Träffen spelas in och kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Konstakademiens hemsida.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) har utlyst 2016 års stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer i allmänhet. Med ung konstnär avses den som har en konsthögskoleexamen som inte är äldre än fem år (examensår 2011) och inte är född tidigare än år 1976. 

En digital ansökan insänds senast måndagen den 8 februari 2016 kl 24:00 via särskild ansökningstjänst tillgänglig på Konstakademiens hemsida. Ansökningsformuläret öppnar måndagen den 18 januari 2016. För mer detaljerad information se Stipendier.

Därutöver utlyser Konstakademien två ettåriga ateljé- och arbetsstipendier för konstnärlig fortbildning och fördjupning. Stipendiaterna kommer att ingå i ett nätverk i samverkan med stipendiater från fem andra kungliga akademier inom det nyinrättade Bernadotteprogrammet.

Unga konstnärer som saknar konsthögskoleutbildning kan söka det ettåriga ateljéstipendiet samt några av de riktade stipendierna om konstnärlig färdighet motsvarande avslutade konsthögskolestudier kan uppvisas. Ett rekommendationsbrev undertecknat av tre ledamöter i Konstakademien samt CV skall då bifogas ansökan.

Som grund för Konstakademiens bedömningar kommer i första hand konstnärliga färdigheter/meriter beaktas och därefter särskilda behov. I de fall Konstakademiens Stipendienämnd finner det nödvändigt kommer den att begära inlämning av fysiska arbetsprover och eventuellt kallas sökande även till intervju (ateljéstipendiet). Lärare och professorer vid svenska konsthögskolor är välkomna att lämna rekommendationer avseende sina studenter i brev ställt till: Konstakademien, Stipendienämnden, Box 16 317, 103 26 Stockholm.

Beslut kungörs på Konstakademiens hemsida tidigast från den 5 april 2016. Stipendiaterna meddelas även enskilt per brev. Avslag meddelas ej.

Konstnärer som beviljas stipendium kommer att inbjudas till en samlingsutställning för 2016 års stipendiater på Konstakademien.

För mer information kontakta: Susanna Slöör, ständig sekreterare, Konstakademien, susanna.sloor@konstakademien.se , 070-792 81 86.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera