Delårsrapport för perioden 1 juli 2015 till 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

1 juli 2015 till 30 september 2015

Kvartal 3 i sammandrag

 • Omsättningen uppgick ackumulerat under 2015 till 0 MSEK (0 MSEK).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till – 12,06 MSEK (-0,92 MSEK).

Rörelseresultatet före avskrivningar Q3 uppgick till -3,13 MSEK (-0,49 MSEK).

 • Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -12,10 MSEK (-0,92 MSEK).

Resultat efter finansiella poster Q3 uppgick till -3,14 MSEK (-0,50 MSEK).

 • Resultat per aktie uppgick ackumulerat till -0,36 SEK (-0,80 SEK).

Resultat per aktie Q3 uppgick till -0,51 SEK (-0,47 SEK).

 • Likviditeten uppgick till 6,68 MSEK (0,73 MSEK) per den 30 september 2015.
 • Kontigo Care ingick under augusti månad en avsiktsförklaring med Uppsala Spelberoendecentrum angående ett samarbete för effektivare spelberoendevård.

Händelser efter periodens utgång

 • Bolagets första produkt, TripleA, lanserades efter periodens utgång. TripleA registrerades som medicinteknisk produkt hos Läkemedelsverket den 1 oktober 2015.
 • Kliniska studier i VINNOVA-projektet påbörjades efter periodens utgång. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården.

Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses Kontigo Care AB med org nr 556956-2795. Uppgifterna inom parantes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).

Kort om Kontigo Care

Grunden i Kontigo Cares första produkt- och tjänsteutbud utgörs av en trådlös alkoholmätare i fickformat, en mobilapp och ett system för datahantering. Alkoholmätaren är av högsta kvalitet och anpassad för att uppfylla alla relevanta krav för medicintekniska produkter. Alkoholmätaren används som en del av produkten TripleA men kan i framtiden även komma att användas i andra produkter där mätning av alkohol i utandningsluft ingår.

Förstärkt eftervård genom TripleA syftar till att öka chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet genom två huvudfunktioner, terapiföljsamhet samt frekventa nykterhetstest. TripleA är i första hand ett stöd för vårdtagaren att fullfölja sin eftervårdsplan genom att kontinuerligt och automatiskt sända information till vårdgivaren om vårdtagarens framsteg och avvikelser.

Kommentar till delårsrapporten – VD Daniel Benitez

Som nykter alkoholist så vet jag av egen erfarenhet att det första året i nykterhet är det absolut svåraste. Fast någonstans där under det första året insåg jag att det inte borde behöva vara fullt så svårt som det faktiskt var.

Det var så Kontigo Care och idén om att använda teknik som hjälpmedel kom till världen. Sedan dess har bolaget utvecklats fort och vi har idag en färdig produkt som gått in i en kommersiell fas efter registrering som medicinteknisk produkt hos Läkemedelsverket. I augusti initierade vi ett samarbete tillsammans med Uppsala Spelberoendecentrum som ska använda TripleA för att hjälpa spelberoende som också har ett alkoholproblem.

I oktober påbörjades därtill kliniska studier i ett VINNOVA-finansierat forskningsprojekt tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården. Samtidigt har vi mött motgångar i form av att samarbetet med Korpberget Behandlingscenter inte utvecklades på det sätt vi önskat, och grundlösa, men likväl tidskrävande anklagelser från en mindre aktör som försöker bromsa vår framväxt genom diverse påståenden.

Det sistnämnda är tråkigt, men inte ovanligt när ett bolag får mycket positiv uppmärksamhet i press, radio och TV, däribland SVT:s populära programserie “Fråga doktorn”. Det är inte heller något som ändrar vare sig våra högt satta mål eller tillväxttakt. Kontigo Cares målsättning är givetvis att etablera sig som ett framgångsrikt bolag som levererar bra avkastning till sina aktieägare. Samtidigt är det en välkommen bieffekt av det vi verkligen vill göra - att hjälpa alkoholister att långsiktigt bibehålla nykterhet. Däri finns det verkliga värdet och vi har redan kommit långt. Under våren ser vi fram emot att kunna berätta mer om allt det övriga vi just nu håller på att sjösätta.

Daniel Benitez, VD Kontigo Care AB

Kort om verksamheten

Kontigo Care grundades 2013 för att utveckla produkter som ska hjälpa den privata och offentliga beroendevården att förbättra och effektivisera preventionsmetoder, behandlingsmetoder och eftervård av alkoholism och relaterade beroenden. Produkterna ska även verka som stöd för anhöriga samt underlätta kontroll av nykterhet för bland andra arbetsgivare, kriminalvård och transportindustrin där exempelvis flyg, sjöfart och tågtrafik ingår.

Sjukdomen alkoholism och dess följder medför en stor ekonomisk belastning för samhället och ger också enorma konsekvenser i form av mänskligt lidande för anhöriga, nära vänner och andra närstående som far illa i det kaos som ofta följer i alkoholismens spår. Förutom direkta sjukvårdskostnader är minskad produktivitet, sjukskrivningar samt psykisk ohälsa vanligt förekommande.

Produktlanseringar

TripleA – förstärkt behandling för bestående nykterhet

TripleA erbjuds till behandlingshem, öppenvård och eftervård. TripleA stödjer den beroende under tillfrisknandet och visar vägen till varaktig nykterhet. För vårdgivarens insatser vid eftervård och öppenvård ger TripleA information om behandling överhuvudtaget är möjligt. Grundkriterierna för en lyckad behandling är nykterhet och viljan till förändring. TripleA kan i framtiden också utvecklas för att fungera som kontrollverktyg vid arbetsplatser och permissioner.

TripleA förväntas bli en viktig pusselbit i forskningssammanhang. Nykterhetsmonitorering via TripleA ger facit över hur väl en behandling fungerar på längre sikt och därmed unika möjligheter att bedriva forskning kring alkoholism. Kliniska studier och systematisk insamling av bakgrundsdata kan via dataanalys skapa modeller som hjälper vårdgivarna att förstå individuella aspekter av sjukdomen. Detta medför att vårdgivaren kan individanpassa och effektivisera vården samtidigt som man minskar både lidande och kostnader.

Kort om marknaden

Det finns ca 300 000 alkoholister i Sverige. Utöver dessa bedöms det finnas ytterligare
ca 1 000 000 personer som är högriskkonsumenter. Av dessa beräknar man att ca 500 000 tar skada av sin konsumtion. Det innebär att 800 000 personer, 12 % eller var åttonde vuxen i Sverige behöver ändra sin relation till alkohol eller ta itu med ett redan utvecklat beroende.

I Sverige finns cirka 230 behandlingshem som tillsammans tillhandahåller ca 27 000 vårdplatser. Merparten drivs i privat regi och till en stor del av nationella aktörer som Nämndemansgården, Humana, Aleris, Iris, Attendo, Frösunda och Frälsningsarmén. En behandlingsdag med övernattning kostar ca 2 000 SEK vilket innebär att en sex veckor lång primärbehandling kostar ca 80 000 SEK.

Kontigo Cares TripleA riktar sig till behandlingshem med sluten vård, öppenvården samt eftervården. Genom att stödja den beroende för att bibehålla nykterheten och följa terapin under vård och eftervård bedöms möjligheterna till långvarig nykterhet öka. Kontigo ser i en startfas bolag och vårdgivare inom den svenska missbruksvården som kunder. De nordiska länderna har i många fall ett tätt samarbete kring metoder och forskningsresultat för beroendevården. Med detta som bakgrund har Bolaget som mål att vara aktiva även i Norge, Finland och Danmark under 2016 samt ha en väsentlig marknadsandel i dessa länder under 2018. Under 2017 är det ett viktigt affärsmål för Kontigo Care att börja rulla ut i övriga Europa och Nordamerika med målsättningen att vara ledande i Europa före år 2020.

Den globala marknaden för alkoholmätare förutspås växa kraftigt och vara värd cirka 3,2 miljarder dollar 2018 (jämfört med 285 musd 2011). Den kraftiga tillväxten bedöms till största delen komma från Kontigo Cares marknadssegment inom vårdsektorn.

Källor: CAN, WinterGreen Research

Händelser under perioden

Samarbete initierades med Uppsala Spelberoendecentrum i slutet av augusti

Kontigo Care och Uppsala Spelberoendecentrum ingick en avsiktsförklaring angående ett pilotprojekt för effektivare spelberoendevård under slutet av augusti med syfte att starta ett utvecklingssamarbete kring ett e-hälsosystem som hjälper spelberoende att avhålla sig från alkohol. Projektet har formaliserats och startar i december.

Händelser efter periodens utgång

TripleA lanserades i början av oktober

Kontigo Cares m-health lösning TripleA gick in i kommersiell fas efter cirka 18 månaders utveckling. Produkten registrerades den 1 oktober 2015 hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt. De första enheterna av TripleA nådde vårdgivare på den svenska marknaden strax efter registreringen.

Under oktober påbörjades kliniska studier i VINNOVA-projektet

Kontigo Care meddelade under november 2014 att bolaget tilldelats 4,7 mkr från VINNOVA för ett forskningsprojekt inom ramen för programmet Innovationer för framtidens hälsa. Forskningsprojektet som genomförs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården har fortlöpt enligt plan och nådde i början av oktober 2015 fasen där kliniska studier med alkoholberoende personer påbörjades.

Samarbetet med Korpberget Behandlingscenter realiserades ej

Kontigo Care meddelade i maj i år att samarbete mellan Bolaget och Korpberget Behandlingscenter påbörjats. Överenskommelsen utvecklades ej på det sätt som Kontigo Care önskat och parterna beslutade i oktober att ej realisera det planerade samarbetet. 

Kontigo Care avvisade anklagelser om patentintrång

I en artikel publicerad av Dagens Nyheter framställs att Kontigo Care anklagas för patentintrång avseende sin produkt TripleA (”Kontigo Care anklagas för patentintrång”, DN.se den 23 november 2015). Kontigo Care avvisar påståendet som ogrundat och anser att det ej föreligger något patentintrång och tillika ej heller någon stämningsansökan gällande patentintrång. Kontigo Cares ståndpunkt bygger på grundliga analyser av befintliga patent och dess skyddsomfång, genomförda av en välkänd patentbyrå i samband med utvecklingen av TripleA. I oktober 2015 anlitades ytterligare en oberoende patentexpert som bekräftar Kontigo Cares bestämda uppfattning att bolagets TripleA ej gör intrång på registrerade patent.

Bolaget har sänt ett genmäle till Dagens Nyheter. Genmälet finns tillgängligt på:  http://www.kontigocare.com/genmale-artikel-dn/

Allmänt

Personal

Antalet anställda uppgick per den 30 september 2015 till 18 personer (3 personer). Medelantalet heltidsanställda för perioden uppgick till 16,75 personer (3 personer). Medelåldern är cirka 39 år och könsfördelningen är 13,92 män och 2,83 kvinnor.

Aktien

Kontigo Cares aktie är sedan den 23 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX First North. Per handelsdag den 30 september 2015 var sista avslutet på kurs 9,50 SEK per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om cirka 59,36 MSEK baserat på 6 248 326 utestående aktier.

Bolaget har utestående optionsprogram som berättigar till nyteckning av aktier enligt tabellen nedan. Optionsprogrammen har i förekommande fall varit föremål för omräkning i anledning av uppdelning av Bolagets aktie beslutad av årsstämma den 23 mars 2015.

Antal aktier som kan tecknas            Löptid              Teckningskurs

genom optionsrätterna                      t o m               per aktie

2 934 200                                31 maj 2016               9,50 kr

240 000                                   1 juni 2016                 6,25 kr

150 000                                   1 september 2016    12,50 kr

200 000                                   9 december 2016      18,75 kr

Med stöd av optionsrätter i optionsprogrammen har VD, Daniel Benitez, rätt att teckna
40 000 aktier via bolag. Vissa anställda i Bolaget har tillsammans rätt att teckna 412 118 aktier med stöd av innehavda optionsrätter, varav 311 720 aktier kan nytecknas av gruppen ledande befattningshavare.

Finansiell utveckling

 • Finansiering och finansiell ställning:

Det egna kapitalet uppgick till 15,76 MSEK (2,35 MSEK) per den 30 september 2015.  Eget kapital per aktie vid full utspädning uppgick till 1,61 SEK (1,47 SEK). Soliditeten var på rapportdagen 75,3 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,33 MSEK (-1,54 MSEK) under perioden. Periodens kassaflöde uppgick till -6,13 MSEK (0,26 MSEK).

 • Intäkter: Kontigo Care har nått en kommersiell fas avseende den första generationen av TripleA. Bolagets styrelse följer noga orderingången i Bolaget och bedöms ha god beredskap att lösa framtida finansiering om försäljningen inte tar fart i den takt som förväntas.
 • Kostnader: Bolaget bedömer att nuvarande organisation är tillräcklig för att hantera fortsatt utveckling bolagets teknologibas (inkl TripleA) samt framtida kunduppdrag inom de närmaste tolv månaderna.
 • Risker och osäkerhetsfaktorer: Det kan inte uteslutas att det kommer att ta längre tid än Bolaget förväntar att nå ett positivt kassaflöde från verksamheten. TripleA har fått ett mycket gott mottagande i testutförande men det behöver inte vara synonymt med att erhålla betalande kunder i den takt Bolaget förväntar.

Nyckeltal

År 2015 2014 2015 2014 2014
TSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec
Omsättning 0 0 0 0 0
EBITDA -3 134 -495 -12 064 -918 -1 191
EBIT -3 134 -495 -12 064 -918 -1 191
Periodens resultat -3 143 -499 -12 098 -923 -1 206
Rörelsemarginal  % 0 0 0 0 0
Vinstmarginal  % 0 0 0 0 0
Soliditet vid periodens utgång  % 75,3 65,4 75,3 65,4 64,8
Räntabilitet på eget kapital  % -19,9 -39,3 -19,9 -39,3 -24,1
Eget kapital per aktie
före utspädning  kr 2,52 1,47 2,52 1,47 3,13
efter utspädning  kr 1,61 1,47 1,61 1,47 2,56
Aktiens slutkurs för perioden 9,5 10 9,5 10 20
P/E-tal neg neg neg neg neg
Resultat per aktie
före utspädning  kr -0,51 -0,47 -0,36 -0,80 -0,94
efter utspädning  kr -0,51 -0,47 -0,36 -0,80 -0,94
Antal aktier vid periodens slut
före utspädning 6 248 326 1 600 000 6 248 326 1 600 000 1 600 000
efter utspädning 9 772 526 1 600 000 9 772 526 1 600 000 1 953 750
Utestående optioner * 3 524 200 3 524 200 295 000
Genomsnittligt antal aktier
före utspädning 6 142 495 1 066 666 3 337 429 1 155 555 1 288 229
efter utspädning 6 142 495 1 066 666 3 337 429 1 155 555 1 288 229
Antal anställda
i genomsnitt 16,75 5,7 16,02 3,8 5
vid periodens slut 18 3 18 3 6
* Avser det antal aktier utestående optionsrätter kan påkalla lösen på.

Resultaträkning

År 2015 2014 2015 2014 2014
TSEK Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning 1 766 1 119 7 364 2 470 5 484
Övriga rörelseintäkter 3 1 336 3 1 590
Nettoomsättning 1 766 1 122 8 700 2 473 7 074
Övriga externa kostnader -2 893 -1 385 -15 357 -2 722 -6 628
Personalkostnader -2 007 -232 -5 407 -670 -1 637
Av- och nedskrivning immateriella anläggningstillgångar
Av- och nedskrivning materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat -3 134 -495 -12 064 -918 -1 191
Ränteintäkter 1 0 1 0 0
Räntekostnader -9 -5 -35 -5 -15
Resultat efter finansiella poster -3 143 -499 -12 098 -923 -1 206
Resultat före skatt -3 143 -499 -12 098 -923 -1 206
Skatt - - -
Periodens resultat -3 143 -499 -12 098 -923 -1 206
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,51 -0,47 -0,36 -0,80 -0,94
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,51 -0,47 -0,36 -0,80 -0,94
Antal aktier 6 248 326 1 600 000 6 248 326 1 600 000 1 600 000
Genomsnittligt antal utestående aktier 6 142 495 1 066 666 3 337 429 1 155 555 1 288 229

Balansräkning

TILLGÅNGAR 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31
TSEK
Tecknat ej inbetalt aktiekapital 159 291
Anläggningstillgångar
Övriga materialla anläggningstillgångar 546
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 12 847 2 470 5 484
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och datorer
Summa anläggningstillgångar 13 552 2 470 5 775
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar 472 349 306
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 235 45 91
Kassa och bank 6 680 726 1 559
Summa omsättningstillgångar 7 387 1 120 1 956
SUMMA TILLGÅNGAR 20 940 3 590 7 731

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31
TSEK
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 710 60 80
Ej reg aktiekapital 2 25 3
Fritt eget kapital
Överkursfond 28 740 3 185 6 133
Balanserat resultat -10 549
Periodens resultat -3 144 -923 -1 206
Summa eget kapital 15 759 2 347 5 010
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder till kreditinstitut 333 500 472
Summa långfristiga skulder 333 500 472
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 416 637 1 015
Övriga skulder 385 30 141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 880 76 1 093
Räntebärande kortfristiga skulder 167
Summa kortfristiga skulder 4 848 743 2 249
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 940 3 590 7 731
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
Summa säkerhet och ansvarsförbindelser 0 0 0

Kassaflödesanalys

År 2015 2014 2015 2014 2014
TSEK Juli-Sept Juli- Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 134 -495 -12 064 -918 -1 191
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet * -1 766 -1 119 -7 364 -2 470 -5 484
Erållen ränta 1
Erlagd ränta -9 -5 -35 -5 -15
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet -4 909 -1 618 -19 462 -3 393 -6 690
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 774 -46 -179 -394 -687
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 194 121 2 458 1 243 2 721
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 329 -1 543 -17 182 -2 544 -4 656
Investeringsverksamheten
Investeringar materiella anläggningstillgångar -546 -546
Sålda materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -546 0 -546 0 0
Finansieringsverksamheten
Aktiekapital 18 10 240 60 50
Nyemission -129 1 790 25 315 3 210 6 178
Emissionsutgifter -139 -2 708 -13
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -250 1 800 22 847 3 270 6 215
Periodens kassaflöde -6 126 257 5 119 726 1 559
Likvida medel vid periodens början 12 806 469 1 559 0 0
Likvida medel vid periodens slut 6 680 726 6 680 726 1 559
Summa disponibla likvida medel 6 680 726 6 678 726 1 559
* Beloppet består till största del av balanserade utvecklingskostnader

Förändringar i det egna kapitalet

Aktiekapital Ej reg aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad förlust Summa eget kapital
Ingående balans per 1 Jan 2014 50 50
Nyemission 10 1 410 1 420
Summa totalresultat för perioden -424 -424
Utgående balans per 30 Juni 2014 50 10 1410 -424 1 046
Ingående balans per 1 Juli 2014 50 10 1 410 -424 1 046
Nyemission 30 -7 4 735 4 758
Fondemission 0
Emissionsutgift * -13 -13
Summa totalresultat för perioden -782 -782
Utgående balans per 31 december 2014 80 3 6132 -1206 5 009
Ingående balans per 1 Jan 2015 80 3 6 132 -1 206 5 009
Nyemission 612 18 25 424 26 054
Fondemission -390 -390
Emissionsutgift -2 568 -2 568
Summa totalresultat för perioden -8 954 -8 954
Utgående balans per 30 Juni 2015 692 21 28 988 -10 550 19 151
Ingående balans per 1 Juli 2015 692 21 28 988 -10 550 19 151
Nyemission 18 -19 -109 -110
Fondemission
Emissionsutgift -139 -139
Summa totalresultat för perioden -3 143 -3 143
Utgående balans per 30 September 2015 710 2 28 740 -13 693 15 759
Förändringar i antal utestående aktier Jan-Sept Jan-Sept
2015 2014
Antal aktier per den 1 januari 1 600 000 1 000 000
Riktad emission 600 000 200 000
Uppdelning av aktier 2 200 000
Riktad emission 1 848 326 400 000
Antal vid periodens utgång 6 248 326 1 600 000

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Inkomstskatter

Kontigo Care redovisar mot bakgrund av bolagets ställning inte värdet av underskottsavdrag som en tillgång i balansräkningen. Det ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 30 september 2015 till 13,69 MSEK.

Nästa redovisningstillfälle

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2015 publiceras den 29 februari 2016.

Uppsala den 30 november 2015

Styrelsen för Kontigo Care AB

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kontakt

IR- och pressfrågor:
Annika Johansson
Kommunikationschef och bolagsjurist
Telefon: 46 (0)73 626 31 75, E-post: ir@kontigocare.com 

Allmänna frågor:
E-post: info@kontigocare.com 

Kontigo Care AB

Dragarbrunnsgatan 35

753 30 Uppsala

Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-684 211 00 Email: info@eminova.se  Fax: 08-684 211 29  www.eminova.se

Om oss

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) är ett teknologiföretag som utvecklar och levererar eHälsolösningar för framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares eHälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kontigo Cares mål är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården både i Sverige och internationellt. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar