Kooperativa Förbundets bokslutskommuniké jan – dec 2012


Nyckeltal KF-koncernen

2012 2011
Nettoomsättning, mkr  37 851 37 284
Balansomslutning, mkr  18 873 20 655
Resultat efter finansiella poster före engångskostnader, mkr -311 -316
Resultat efter skatt, mkr  -2 194 -950
Avkastning på sysselsatt kapital, % -2,8 -3,7
Avkastning på eget kapital, %  -46,7 -15,4
Soliditet, %  20,5 27,7
Investeringar, mkr (netto)  654 924


Viktiga händelser under 2012

 • Koncernens omsättning uppgick till 37 851 mkr, en ökning med 1,5 procent. Omsättningen i den egenägda dagligvaruhandeln uppgick till 34 007 mkr, en ökning med 1,7 procent i jämförbara butiker.
 • Resultatet för KF-koncernen efter skatt uppgick till -2 194 mkr. Resultatet belastas av reservationer för skattekostnader om 1 239 mkr samt för engångs- och strukturkostnader om 645 mkr.
 • Antalet medlemmar i Konsumentkooperationen uppgick per 2012-12-31 till 3 306 159 (3 236 906) och
  under året utbetalade Coop i Sverige (KF och samtliga detaljhandelsdrivande föreningar) cirka 924 mkr (925)  i medlemsåterbäring.
 • Omfattande åtgärder är genomförda och flera är planerade för effektivisering av sortiments- och prissättningsprocessen i syfte att ge marginalförstärkning.
 • Satsningen på varor under Coops egna varumärken har blivit en stor framgång och Coops EVM-andel
  är idag över branschsnittet.
 • Strategiskt förvärv av Grådö Mejeri ger möjlighet till egen utveckling inom det viktiga mejeriområdet.
 • KF Fastigheter avyttrade sin del av Kvarnholmen.
 • KF slöt under året avtal med Bokia om ett samgående med Akademibokhandeln.
 • Kronans Droghandel avyttrades.
 • KF-koncernens målsättning är att 2013 nå ett positivt resultat.

– Bokslutet speglar de två tydliga linjer som ledningen drivit under året; ett intensivt fokus på mål och prestanda i samtliga av koncernens verksamheter och en omfattande omvärdering av balansräkningen. Målet har varit att frigöra kapital för att därmed stärka kärnverksamheten. Denna nödvändiga åtgärd förbättrar avsevärt vårt framtida läge, men har också kraftigt försämrat årets bokslutsresultat. Omvärderingen är den tyngsta enskilda orsaken till koncernens förlust 2012. Med detta bakom oss har vi alla möjligheter att nå ett positivt resultat 2013, säger Frank Fiskers, vd och koncernchef i KF.

Bilaga: Hela bokslutskommunikén.

Ytterligare information: KF/Coops pressjour 010-743 13 13

Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för landets konsumentföreningar och en detaljhandelskoncern med Coop som kärnverksamhet. I koncernen ingår även en rad andra starka varumärken inom bland annat media, fastigheter och finansverksamhet. Se även www.kf.se

Om oss

KOOPERATIVA FÖRBUNDETS medlemmar består av 31 konsumentföreningar, Folksam Sak och Liv, Fonus och OK. Genom föreningarnas medlemskap i Kooperativa Förbundet, KF, äger dessa detaljhandelskoncernen KF med Coop Sverige som kärnverksamhet. KF äger genom Coop Sverige 241 av Coopbutikerna runt om i Sverige. De detaljhandelsdrivande föreningarna inom konsumentkooperationen äger 414 butiker. KF äger dessutom MedMera Bank, KF Fastigheter, Vi Media samt Vår Gård Saltsjöbaden. COOP SVERIGE ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 655 Coopbutiker. Därutöver ansvarar Coop Sverige för drift av 241 av dessa butiker.

Prenumerera

Dokument & länkar