Delårsrapport för perioden 2001-01-01-2001-08-31

Delårsrapport för perioden 2001-01-01-2001-08-31. · Ny företagsledning från 1/5 2001 · Minskad försäljning under 2001 försämrar resultatet · Etablering i Finland Verksamheten Kopparbergs Bryggeri AB tillverkar, säljer och distribuerar cider, öl, läskedrycker och sprit samt säljer och distribuerar vin. Organisation I samband med mitt tillträde som VD i Kopparbergs Bryggeri AB ändrades bolagets organisation i flera avseenden. Tidigare VD Peter Bronsman, tillträdde en ny tjänst som Koncernchef med ett direkt ansvar över våra marknadssatsningar och etableringar i utlandet. I samband med dessa förändringar flyttades koncernens administration tillbaka till Kopparberg då också vår ekonomifunktion förstärktes. Vår marknadsavdelning finns kvar i Göteborg. Under sommaren har även ny försäljningsorganisation införts. Försäljning Koncernens nettoomsättning uppgick för de åtta första månaderna 2001 till 288,5 Mkr (296,0Mkr) vilket är en minskning med 2,5 %. Minskningen har drabbat den svenska marknaden varför mycket kraft har lagts på att utveckla och öka volymerna under hösten och framförallt för kommande år. Vår exportvolym fortsätter att öka och då i första hand i de nordiska länderna. Resultat Koncernens resultat före skatt för perioden uppgick till -0,4 Mkr (6,7 Mkr). Den huvudsakliga anledningen till resultatminskning är sjunkande marginaler inom dagligvaruhandeln samt minskad volym på Systembolaget. Volymminskning på Systembolaget beror i huvudsak på att vi per 1/1 2001 ökade priset på vår storsäljare Dansk Fadöl. Sommarmånaderna juni-augusti har varit bra, där juli månad var den bästa för bryggeriet sedan starten1994. Avskrivningar för perioden har minskat jämfört med motsvarande period föregående år till följd av en branschanpassning avseende avskrivningstid för vissa tapplinjer. Denna anpassning av avskrivningarna gäller från 2001-01-01. Marknader Kopparbergs Bryggeri AB är marknadsledare på cider i Sverige inom dagligvaruhandeln och på Systembolaget och befäster sin position inom cidersegmentet. På Systembolaget har marknadsandelarna på öl sjunkit på grund av minskade volymer i samband med prishöjning av Dansk Fadöl.(se ovan) På exportmarknaderna har våra volymer fortsatt att öka. Ökningen för innevarande period var 8,4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Den produkt som i huvudsak säljs på våra exportmarknader är cider. Följande länder är de större exportmarknaderna. · Finland · Estland · Norge · Danmark · Grekland · Spanien Försäljning sker även till USA, England, Österrike och Island. Som nämndes i årsredovisningen har nu avtal slutits med HP Bulmer, världens största cidertillverkare. Detta avtal innebär att vi säljer HP Bulmers produkter i Sverige, Strongbow och Woodpecker, samt att HP Bulmer kommer hjälpa oss vid lansering av vår cider i England. Investeringar Koncernens investeringar uppgick för perioden till 23,4 Mkr (25,4 Mkr) och fördelas enligt följande: Maskiner, inventarier 15,5 Mkr och varumärken (14,3 Mkr) Byggnad och 5,2 Mkr markanläggning (11,1 Mkr) Finansiella 2,7 Mkr ( 0 anläggningstillgångar Mkr) Reklam och 14,7 Mkr marknadssatsningar (14,5 Mkr) Koncernförhållande Kopparbergs har från och med 2001-07-01 förvärvat 51 % av aktierna och rösterna i OY Kopparbergs Finland. Detta bolag marknadsför och säljer vår cider i Finland. Den Finska marknaden för starkcider är mer än dubbelt så stor som den svenska. Kopparbergs Finland har per augusti månad en marknadsandel på c:a 10 %. Kopparbergs har följande helägda dotterbolag: · Kopparbergs Bryggeridepå AB, Göteborg · Kopparbergs Stockholmsdepå AB · Kopparbergs Espana SL · Kopparbergs Danmark APS · Kopparbergs Beer & Cider LTD,England Ändrade avskrivningsplaner Förändringar gäller endast investeringar i tapplinjer och föranleds av att den avskrivningsplan som hittills använts innebär en alltför snabb avskrivningstakt jämfört med deras verkliga värde. Detta har konstaterats vid jämförelse med begagnade anläggningar som utbjudits till försäljning. De nya avskrivningsplanerna som löper från 2001-01-01 är följande: 2001-08-31 2000-12-31 Tapplinjer 5-10 % 10 % Ändrade avskrivningsplaner har påverkat periodens resultat positivt med 1,8 Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen. Framtiden Jag bedömer att vi för kalenderåret 2001 kommer att nå ett resultat som är minst i nivå med föregående år. Med tanke på de förändringar som sker inom såväl detaljhandeln som Systembolaget bedömer jag att vi på vår basmarknad har mycket goda förutsättningar att lyckas med en volymökning i kombination med god lönsamhet samt att vi på våra exportmarknader ytterligare kan utveckla och vinna nya marknadsandelar vilket i kombination med ett mycket bra produktsortiment bäddar för fortsatta framgångar och förbättrad lönsamhet. En mycket viktig länk i detta är vår mycket duktiga och engagerade personal. Kopparbergs skall nationellt vara en total dryckesleverantör inom samtliga segment med betoning på nisch- och lönsamma produkter. Vi skall vara starka och lyhörda i vår produktutveckling. Internationellt skall fokus ske på produkter inom cidersegmentet. Målsättningen kan sammanfattas i fem punkter: · Nationellt - total dryckesleverantör · Internationellt - cider · Lönsamhet · Produktutveckling · Personalvård Ansökan om fördubblad koncession i Kopparberg ligger för slutbehandling. Slutligt beslut väntas under hösten/vintern. Nästa rapporttillfälle är vår bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 som lämnas den 11/3 2002. Från och med år 2002 kommer kvartalsrapportering att införas. Kopparberg i oktober 2001 Leif Ericsson Verkställande direktör. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00190/bit0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00190/bit0001.xls Tabeller