Svinnet i detaljhandeln uppgår till miljardbelopp

Svinn och förlust av varor inom detaljhandeln kostar butikerna miljarder varje år. Enligt KPMGs undersökning Global Retail Loss Prevention Survey uppskattas svinn motsvara upp till 3 procent av den årliga försäljningen. (I Sverige uppgick detaljhandelns omsättning till 50,2 miljarder SEK i april 2009*).

Drygt en fjärdedel av svinnet beror på interna stölder, ytterligare en fjärdedel kommer från externa stölder. Hela en tredjedel kommer från bristfällig varuhantering eller processhaveri som leder till felräkning. Den sista delen, ca 12 procent består av bedrägerier mellan leverantör och kund. – Många handlare fokuserar främst på att minska stölderna, men den enskilt största källan till svinn är ofta en bristfällig process för hantering av varorna, Björn Hallin, branschansvarig Retail, KPMG. De vanligaste sätten att försöka minska svinn är genom att utbilda personalen, men även investering i teknologi och ökad säkerhet i butiken är vanliga åtgärder. Den förväntade ökningen i användning av RFID (ett elektroniskt märkningssystem som gör att man lättare kan följa en produkt från produktion via handlare till kund) har inte realiserats. Handlarnas förklaring till detta är främst kostnadsskäl, men det finns också en oro för att kunderna skulle reagera negativt. – Det är sannolikt bara en tidsfråga innan RFID implementeras i större skala, men eventuellt blir det snarare på gruppnivå än för individuella produkter. Detaljhandeln, likt många andra branscher, ingår och påverkas starkt av globaliseringsprocessen där varuflöden och lager blir alltmer komplext och svårare att strukturera och RFID har möjligheten att avsevärt minska nivåerna på svinn, säger Björn Hallin Undersökningen visar att det finns en ovilja till att dela med sig av information om svinn till partners i leveranskedjan. Cirka två tredjedelar säger att de samarbetar med partners, men det är de facto bara drygt en tredjedel som delar med sig av detaljerad information om hur svinn ser ut. 9 av 10 företag anger att arbetet mot förebyggande av svinn är en prioriterad fråga i styrelsearbetet. Globalt anger nästan 9 av 10 företag att de även har en skriftlig policy som behandlar minimering av svinn och över 8 av 10 företag anger därtill att de har resurser specifikt allokerade för att bevaka och utvärdera svinn inom företagets verksamhet. En anledning till det fortsatt höga svinnet, trots detta, kan vara att det ofta är oklart på vilken nivå i organisationen frågan ska styras. Undersökningen visar att ansvaret kan ligga hos 21 olika positioner inom ett företag, allt från lagerchef till CEO. * april 2009 omsatte svensk detaljhandel 50.2 miljarder, enligt HUI. 2008 omsatte svensk handel totalt 587 miljarder SEK.

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Dokument & länkar