Delårsrapport Januari - September 2001

Delårsrapport Januari - September 2001 Utrullningen av bredbandstjänster över IP-näten, såsom video, teve, musik etc, har påbörjats av ett antal ledande bredbandsoperatörer i Europa. Kreatel har tecknat avtal med ett flertal av dessa och därmed befäst sin ställning som en av världens ledande leverantörer av IP- baserade tjänsteterminalsystem för bredbandsnäten. * Omsättningen för tredje kvartalet 2001 uppgick till 24,0 miljoner kronor, vilket skall jämföras med 16,5 miljoner kronor samma period föregående år. Omsättningen för perioden januari - september 2001 uppgick till 56,5 miljoner kronor (65,2). * Resultatet för tredje kvartalet isolerat blev -7,6 miljoner kronor (- 11,7). För perioden från årets början uppgick resultatet till -59,7 miljoner kronor (-22,8). * Tornado, marknadens första IP-baserade tjänsteterminalsystem för bredbandsnäten, har framgångsrikt lanserats under perioden. * Kreatel har under perioden fått världens största order av IP-baserade tjänsteterminaler för bredbandsnäten från den italienska bredbandsoperatören FastWeb Spa. Vidare har ramavtal tecknats med Agder Energi AS, Norge och IDF GmbH, Tyskland avseende försäljning av Kreatels tjänsteterminalsystem Tornado. * Till följd av den snabba avmattningen inom telekommarknaden samt operatörernas senareläggning av volymutrullning av bredbandstjänster, har företaget genomfört ett besparingsprogram som minskar kostnadsnivån med cirka 60 miljoner kronor på årsbasis. * Som ett första led i den pågående finansieringsrundan, emitterade bolaget under juni konvertibla skuldbevis som tecknades av fem institutionella ägare och inbringade 20,0 miljoner kronor. Samtliga tecknare i emissionen har förbundit sig att konvertera skuldbevisen till aktier under året. Kreatel Communications AB utvecklar och marknadsför flexibla tjänsteterminalsystem som gör det möjligt för operatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda sina abonnenter det snabbt växande utbudet av tjänster i bredbands- och telenäten. Produktportföljen innehåller ett brett spektrum av produkter med högt mjukvaruinnehåll, som möjliggör mervärdestjänster i bredbandsnäten och de fasta telenäten. Exempel på sådana tjänster är IP-baserad TV, Internetsurfning på TV:n, meddelandehantering och samtalsrouting. Kreatels kunder är bredbands- och teleoperatörer samt tjänste- och innehållsleverantörer. Marknad Visionära operatörer tillhandahåller nu äkta bredbandstjänster Det är Kreatels uppfattning att bredbandsmarknaden nu börjar ta fart. Vi kan se ett ökande och intensifierat intresse från flera "visionära" kunder och aktörer - framförallt i Europa, men även i övriga delar av världen - då främst Sydostasien, Mellersta Östern och Nordamerika. Det är främst mindre och medelstora operatörer som äger ett lokalt eller regionalt bredbandsnät som nu bygger upp ett komplett tjänsteutbud som görs tillgängligt över nätet. De planer som tidigare redovisats från olika analysinstitut och aktörer inom bredbands-marknaden, förutspådde en snabb och omfattande utbyggnad av bredbandsnät och en snabb tillväxt av tjänster som skulle komma bli åtkomliga över näten. Det var de nationella bredbands-operatörerna som då bedömdes komma att leda denna utveckling. Utbyggnaden av de nation- ella bredbandsnäten har dock inte gått så snabbt som förutspåddes och tjänsteinnehållet har ännu inte blivit så brett som då antogs. Priset för de begränsade tjänster som idag tillhandahålls är också högre än vad som antogs för ett par år sedan. De större, rikstäckande operatörerna har hitintills fokuserat på "snabbt Internet" vilket främst möjliggjorts genom xDSL-teknik. Vår bedömning är att dessa aktörer kommer att lansera fullödiga bredbandstjänster, men att det kommer att dröja ytterligare innan så sker. Det är istället de mindre och medelstora operatörerna som oftast täcker ett lokalt eller regionalt område som nu leder utbyggnaden av bredbandstjänsterna. Dessa aktörer har i flera fall lyckats skapa ett komplett tjänsteutbud bestående av filmer, musik, TV- och radiokanaler, spel etc, dvs ett fullt utbud av tjänster som kräver bredbandig kapacitet i nätet. Lokala energibolag, lokala bredbandsoperatörer, hotell och sjukhus är exempel på den typ av aktörer som nu har börjat tillhandahålla sådana tjänster. Vi förutser en stark tillväxt av inom detta område under de närmaste åren. Nya marknader Avregleringen av telekommarknaden börjar nu ta fart i Östeuropa. Vi ser tydliga tecken på att intresset för routingprodukter växer inom detta område. Samtidigt kan vi konstatera att marknaden i Sydeuropa börjar uppvisa tecken på mättnad, något som redan tidigare kunnat konstateras för Väst- och Nordeuropa. Sydostasien är för närvarande inne i en avregleringsfas. Intresset för routingprodukter bedöms som stort, vilket också gäller produkter för meddelandehantering i det fasta och mobila telefonnätet. Motsvarande utveckling kan konstateras för Sydamerika. Det är Kreatels bedömning att försäljningen av telekomprodukter kommer att öka på dessa marknader. Försäljning Kreatel fick i maj världens hitintills största order av IP-baserade tjänsteterminaler för bredbandsnäten. Det var den italienska bredbandsoperatören FastWeb Spa, ägd av e.Biscom-gruppen, som tecknade ordern. Värdet av ramavtalet på Tornado-systemet uppgår till 150 miljoner kronor och sträcker sig över 2001 och 2002. Även Agder Energi AS, ett bolag som samägs av 30 kommuner i Agder fylke, Norge, har valt Kreatels Tornado-system för sitt bredbandsnät. Avtalet, med en initial ordervolym av 20 Mkr, har en betydande potential. Efter rapportperiodens utgång har Kreatel tecknat avtal med ytterligare en bredbandsoperatör, IDF GmbH, Hamburg, rörande försäljning av Tornadosystemet. Kreatel konstaterar att ett mycket stort intresse föreligger från flera olika aktörer avseende bolagets bredbandsprodukter. Kreatel har tecknat avtal med ett antal lokala stadsnätsoperatörer och internationella operatörer i Europa rörande försäljning av testsystem för Tornado- systemet. Efter den verifieringsfas som för närvarande pågår med dessa operatörer, planeras inledning av förhandlingar rörande volymordrar. [REMOVED GRAPHICS]Under perioden har Kreatel, via lokala samarbetspartners, tecknat avtal med ett antal operatörer i bland annat Grekland, Polen och Tjeckien. Dessa samarbeten har visat sig vara lyckade och inneburit att ett flertal ordrar levererats under perioden. Kreatel har också sedan tidigare påbörjat bearbetningen av marknader utanför Europa såsom Sydamerika och Sydostasien. På dessa marknader har Kreatel tecknat partnerskapsavtal med lokala aktörer. [REMOVED GRAPHICS] Produktportföljen Kreatels produktutveckling har under de tre första kvartalen 2001 i huvudsak koncentrerats till bredbandsområdet och Tornado-systemet. Fokuseringen på bredbandsområdet har, tillsammans med utvecklingen av telekommarknaden, inneburit att bolaget avvecklat vissa av telekomprodukterna i produktportföljen. Kreatels tjänsteterminalsystem Matrix har under perioden vidareutvecklats till att också kunna hantera SMS-tjänster (Short Message Service) i de fasta telenäten. Omsättning och resultat [REMOVED GRAPHICS] Omsättningen för de tre första kvartalen 2001 uppgick till 56,5 miljoner kronor (65,2). Det är framförallt i Nord- och Västeuropa som försäljningen av telekomprodukter minskat. Samtidigt kan vi nu konstatera att bredbandsmarknaden börjar ta fart, genom att en substantiell andel av periodens omsättning avser bredbandsprodukter. Rörelsens kostnader för perioden blev 117,3 miljoner kronor (95,7), vilket var en ökning med 22,6 procent jämfört med föregående år. Samtliga investeringar i produktutveckling kostnadsförs löpande. Personalkostnaderna ökade med 20,7 miljoner kronor eller med 119,0 procent mellan åren och uppgick till 38,1 miljoner kronor (17,4) de tre första kvartalen 2001. Resultatet efter finansiella poster blev -59,7 miljoner kronor (-22,8). Det beslutade och genomförda besparingsprogrammet, vilket bland annat innefattat avveckling av utvecklingskonsulter och uppsägning av medarbetare, medför att rörelsekostnaderna minskar med omkring 60 miljoner kronor på årsbasis. Programmet har fullt genomslag i resultatet från och med september i år. Finansiell ställning och investeringar Som ett första led i bolagets pågående finansiering, genomfördes under juni en emission av konvertibla skuldbevis. Emissionen, som inbringade 20,0 miljoner kronor, tecknades av ABN AMRO Ventures BV, Bure Equity, Innovationskapital, SEB Företagsinvest och 6:e AP-fonden. Samtliga tecknare i emissionen har förbundit sig att konvertera skuldbevisen till aktier under innevarande räkenskapsår till en kurs som fastställs under slutet av året. På grundval härav redovisas beloppet i balansräkningen under rubriken Överkursfond. Bolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 32,0 miljoner kronor, vilket skall jämföras med 94,7 miljoner kronor vid utgången av tredje kvartalet 2000. Soliditeten var 58,9 procent (80,3) och som tillgänglig likviditet, inklusive kontrakterad checkräkningskredit om 18,7 miljoner kronor, fanns 30,2 miljoner kronor, vilket skall jämföras med 92,1 miljoner kronor vid utgången av tredje kvartalet 2000. Bolagets kreditfacilitet har under perioden utökats från 10,0 miljoner kronor till 35,0 miljoner kronor, varav 25,0 miljoner kronor kan disponeras som checkräkningskredit eller tas i anspråk för garantier. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 2,5 miljoner kronor (5,5) och bestod främst av utrustning som används inom utvecklingsverksamheten. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter blev för perioden -64,2 miljoner kronor, vilket skall jämföras med -28,2 miljoner kronor för samma period föregående år. Med hänsyn tagen till finansieringsaktiviteter uppgick kassaflödet till -47,8 miljoner kronor (77,8). Medarbetare Efter genomförda uppsägningar av 26 medarbetare hade bolaget 62 tillsvidareanställda medarbetare vid utgången av perioden, vilket var en minskning med 17 jämfört med utgången av 2000. Vid utgången av tredje kvartalet 2000 hade bolaget 61 medarbetare. Personalomsättningen har under företagets historia varit mycket låg. Under perioden uppgick den, exklusive uppsägningar, till 3,2 procent till följd av att 3 medarbetare slutat sin anställning under perioden. Organisation Bolaget har under perioden inrättat två produktområden, ett för bolagets bredbandsprodukter och ett för bolagets telekomprodukter. Linköping den 24 september 2001 [REMOVED GRAPHICS] Lars Bengtsson Verkställande direktör Frågor avseende denna delårsrapport besvaras av: Lars Bengtsson, verkställande direktör, tfn 073-351 76 01 Pether Nordin, finanschef, tfn 073-351 76 06 Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2001 februari 2002 Årsredovisning 2001 mars 2002 De tillämpade redovisningsprinciperna i denna rapport är de samma som i Kreatels årsredovisning 2000. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00890/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00890/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Kreatel Communications AB utvecklar och marknadsför intelligenta tjänsteterminaler (Service Gateways) som gör det möjligt att utnyttja det snabbt växande utbudet av tjänster på de nya telekom- och bredbandsnäten.

Dokument & länkar