EU:s skattepolitik bör harmoniseras

EU:s skattepolitik bör harmoniseras - Rätten att besluta om skatter och skattenivåer ska finnas hos varje medlemsland, men på två områden finns det goda skäl att tumma på den principen och ge EU utökad befogenhet, sa Anders Wijkman, kristdemokraternas toppkandidat till Europaparlamentsvalet, vid ett möte i Göteborg under måndagen. - För det första, miljöområdet. Ökad användning av minimiregler inom miljöområdet är absolut nödvändigt om vi ska komma till rätta med den globala miljökrisen. En gemensam miniminivå på koldioxidavgifterna skulle vara ett effektivt vapen i kampen mot klimatproblemen. Beslut om koldioxidbeskattning är i första hand en miljöfråga och bör därför fattas med kvalificerad majoritet. - För det andra, den sammantagna beskattningen av företag och företagande. Globaliseringen öppnar helt nya möjligheter för stora företag att kraftigt minska eller helt undvika skatt. Detta är ett problem som inte kan lösas inom nationalstatens ram. Genom EU-medlemskapet har vi däremot möjlighet att utveckla miniminivåer inom EU för företagsbeskattningen. Det gör att möjligheterna till osund skattekonkurrens, till exempel förekomsten av så kallade skatteparadis, kan minska. Inom detta område bör dock enhälligt beslutsfattande gälla. För mer information: Anders Broberg pressekreterare tel. 08-786 56 80 mobil. 070-595 81 51 Anders Wijkman EU-kandidat tel. 08-405 38 81 mobil. 070-736 85 58 hemsida: www.kristdemokrat.se

Prenumerera