1,5 miljoner till pilotprojekt för barn och unga i Västra Götaland

I september gjorde Kultur i Väst en utlysning om möjligheten att söka bidrag till pilotprojekt med koppling barn och unga, konst, kulturarv och Landskapskonventionen (se nedan). De 1,5 miljonerna kom från Kulturnämnden i Västra Götaland och är en extra tilldelning till arrangörsstödet, just i år.

Hela 73 ansökningar kom in, med en sammanlagd sökt summa på cirka 13,5 miljoner.
– Det var ett tufft jobb att välja bland alla dessa intressanta och kreativa ansökningar, säger Christine Hellqvist, konsulent barn och unga på Kultur i Väst.
Elva pilotprojekt valdes ut och kommer att genomföras under första halvåret 2016.
– Det handlar om bland annat om cykelkonst, land art, levande skulptur, att koppla samman unga och kvarn, varv och smedja, att utveckla kulturskolan i en ny riktning, att kulturarva tillsammans med barn och unga i Bergsjön, säger Maud Lindström, konsulent barn och unga på Kultur i Väst.

Bifogat finns listan på de pilotprojekt som fick dela på 1,5 miljoner kronor. För motiveringar och mer information, kontakta Christine Hellqvist eller Maud Lindström på Kultur i Väst.

Kontaktuppgifter
Christine Hellqvist, konsulent barn och unga på Kultur i Väst
Mobil 0768-36 04 77

Maud Lindström, konsulent barn och unga på Kultur i Väst
Mobil 0706-78 83 01

Om pilotprojektet
Pilotprojektet ska vara en ny idé eller en utveckling av ett tidigare projekt. Projektet ska ha en koppling till landskapskonventionen och rikta sig till barn och unga upp till 19 år i någon eller några av Västra Götalandsregionens kommuner. Det kan vara ett konstprojekt (alla konstformer) eller ett kulturpedagogiskt projekt. Även fortbildningsprojekt riktade till pedagoger och fritidspersonal kan komma ifråga. Både enskilda kulturutövare och grupper kan söka, och de sökta medlen kan gå till arvoden, material och andra projektkostnader. Den kommun i vilket projektet genomförs kommer att förvalta projektmedlen.

Genomförande och uppföljning av projekt
Projekten ska genomföras senast under vårterminen 2016 och redovisas senast två månader efter avslutat projekt. På längre sikt kan möjlighet finnas att koppla lyckosamma pilotprojekt till Kulturkatalogen Väst. Perspektiven jämställdhet, mångfald och tillgänglighet genomsyrar Kultur i Västs arbete, och detta ska även avspeglas i projekten som stöttas. 

Om Landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen ratificerades av Sverige 2011. Landskapskonventionen är en vision som erkänner landskapet som en viktig del av människors livskvalitet överallt. Den vill uppfylla allmänhetens önskan att kunna glädja sig åt mångfalden av landskap. Det övergripande målet är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen. Konventionen innefattar alla typer av landskap, både landsbygd och urbana miljöer och poängterar att landskapet är vår gemensamma kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska tillgång och vårt gemensamma ansvar. Det finns en tydlig demokratiaspekt i konventionen: att främja samarbetet kring landskapsfrågor och att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Hur vi uppfattar landskapet och dess utveckling kan gestaltas på olika sätt; genom land art, bildkonst, film, litteratur, musik, poesi eller kanske helt nya konstarter? 

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se