Äntligen - nu finns ett nationellt köpeavtal för rörliga bilder

Marknaden för rörlig bild är nu äntligen på frammarsch - film och videokonst har en självklar plats på konstscenen, nationellt och internationellt. Men trots den rörliga bildens närvaro i konsten har det inte arbetats fram ett avtal för förvärv kring film och videokonst i Sverige, förrän nu. Avtalet kan vara en pusselbit för såväl bevarandearbete som en fungerande marknad.

Under 2012 - 2013 har ett köpeavtal för rörliga bilder tagits fram – ett arbete där flera aktörer med olika roller och perspektiv samarbetat.

–  Avtalet syftar till att förenkla och professionalisera relationen mellan konstnär och köpare för att upprätthålla verkens optimala presentation och bevarande in i framtiden, säger Karolina Pahlén, Intendent på Borås konstmuseum.

Att frågor som rör försäljning, samlande och bevarande av rörliga bilder är aktuella kan delvis förklaras med att videokonsten först nu riktigt börjar få fäste på galleriscenen i Sverige. Här kom boomen för videokonst redan under 90-talet, men marknaden och institutionerna är betydligt trögare än konstnärerna, som ju i regel snabbt tar till sig nya tekniker och uttryckssätt.

–  Förklaringar till den tröga marknaden kan vara att oklarheter runt upphovsrätt, bevarande och teknik gjort att köpen verkat otrygga eller att nya kompetenser krävts för att handskas med rörliga bilder i en museisamling.

Hittills har endast några få institutioner i Sverige samlingar av rörliga bilder och ännu färre har samlingar som går tillbaka i tiden. Film- och videokonst bör ha en given plats i Sveriges konstinstitutioners samlingar med tanke på den stora plats som rörliga bilder numera tar runt om på landets galleri- och konstscener. Förhoppningen är att avtalet ska underlätta även för detta.

Varför är avtalet viktigt?
Ingången till avtalsarbetet var att belysa och synliggöra de många frågeställningar som omger konstens rörliga bilder.

– Hur bevarar man rörliga bilder för framtiden, hur ska man förhålla sig till den snabba tekniska utvecklingen och hur skapar man fundament runt ägande och upphovsrätt i ett föränderligt distributions- och tekniklandskap? Dessa frågor har vi nu sökt klarhet i och de ligger som grund för avtalet.

Processen
Initiativet till en fördjupning i avtalsskrivande för videokonst kom från Ulla Mogren konstnär och koordinator på Galleri Konstepidemin, som under 2012 i samarbete med Maria Carlgren, Thomas Oldrell och Petra Johansson, konstkonsulenter på Kultur i Väst anordnade en seminarieserie i ämnet.

–  Med samtalsserien ville vi ge utrymme för ett utbyte av erfarenheter, idéer och lyfta frågor kring avtal och ekonomisk ersättning. Vår förhoppning var att få fram ett dokument som dels kunde vara ett stöd för framtagande av avtal, dels stöd vid diskussioner om hur man ska tänka kring video som artefakt och konstnärligt uttryck, berättar Ulla Mogren.

Avtalsarbetet drevs vidare av en arbetsgrupp sammansatt av konstnärs- och museirepresentanter, ledd av Karolina Pahlén, intendent för rörliga bilder vid Borås Konstmuseum.

– Vi tog fram ett avtalsförslag som granskats av en referensgrupp som bestått av sju personer från olika håll inom den svenska konstscenen. Förslaget diskuterades också under en workshop under symposiet Film och video på museer och i samlingar på Borås konstmuseum och slutligen gjorde KRO en juridisk granskning av avtalet. Nu är avtalet klart att användas och det känns oerhört bra.

Länk till avtalet

Vid frågor – kontakta oss gärna:

Thomas Oldrell, Kultur i Väst telefonnummer
Karolina Pahlén, Borås Konstmuseum 033-35 76 70
Ulla Mogren, Galleri Konstepidemin 031-41 00 53, 072-244 91 60
Arbetsgrupp samt referensgrupp:

Björn Perborg, konstnär

Eliana Ivarsdotter Haddad, konstnär och ordförande KRO region väst

Richard Sangwill, enhetschef Konstenheten Vänersborg

Fredrik Per Johansson, projektkoordinator Konstenheten Vänersborg

Karolina Pahlén, intendent för rörliga bilder Borås konstmuseum
Anna-Karin Larsson, verksamhetsledare Filmform
Marina Schiptjenko, Galleri Andréhn Schiptjenko
Ulla Mogren, konstnär och konstkoordinator Galleri Konstepidemin
Kim Einarsson, curator
Frida Cornell, curator Stockholm Konst
Thomas Oldrell, konstkonsulent Kultur i Väst
Sofie Grettve, jurist KRO

Bildtext:
Stillbild ur Le Rond Universel, Lisa Jeannin och Rolf Shuurmans, 2013

Med tillstånd av Borås konstmuseum.

Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se

Taggar:

Om oss

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Prenumerera

Media

Media