Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Den särskilde utredaren Lennart Rohdin har fått i uppdrag att analysera den finlandssvenska gruppens ställning i Sverige samt överväga om den ska erkännas som nationell minoritet. Uppdraget är därmed förlängt till den 15 november 2017.

Tilläggsdirektiven innebär att utredarens uppdrag förlängs till den 15 november 2017. Utredaren ska nu även:

  • analysera vilken ställning finlandssvenskarna i Sverige har utifrån Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens minoritetspolitiska strategi, och
  • överväga om och i så fall hur finlandssvenskarna ska ges ställning som nationell minoritet i Sverige.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Slutbetänkandet ska överlämnas senast den 15 november 2017.

Utredningen har överlämnat ett delbetänkande med förslag till åtgärder till regeringen idag.

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik
Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn och analys av Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) fick utredningen i uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Sveriges nationella minoriteter
Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna har även en särskild ställning som urfolk. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

 Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för frågor som bland annat rör kultur och kulturskapares villkor, kulturarv, medier samt demokrati, diskriminering och nationella minoriteter.