14 miljoner kronor till fria musikgrupper

Vindla String Quartet, Folk’Avant, Svenska Kammarkören, Sara & Samantha och 75öre är några fria musikgrupper som får verksamhetsbidrag för 2018. Bidraget syftar till att stärka ett varierat musikutbud av hög kvalitet i Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. 

Totalt får 164 grupper verksamhetsbidrag för nästa år. Dessa grupper är mycket heterogena och innefattar allt från duos till större ensembler. Stora ensembler inom konstmusik, jazz och körmusik får sammanlagt tre miljoner kronor. Av alla de grupper som nu beviljats bidrag får 18 grupper bidrag för första gången. Sisters of Invention, Kristina Issa, The Hanged Man, Folk’Avant och Mount Liberation Unlimited är några av dessa grupper.

När Kulturrådet fattat beslut har hänsyn tagits bland annat till perspektiv som jämställdhet och en mångfald av musikaliska uttryck. Kulturrådet ser positivt på att andelen kvinnor bland grupperna ökat från 35 till 38 procent bland ansökningarna. Det har möjliggjort en något jämnare fördelning av resurser som uppgår till minst 40 procent till det underrepresenterade könet i denna ansökningsomgång. Prioriteringen inom ansökningsomgången har dock varit hård. Många ansökningar håller hög konstnärlig kvalitet men det sammanlagda ansökta beloppet (47 295 802 kr) överstiger vida vad Kulturrådet kan fördela. 

Kulturrådets uppdrag utgår ifrån de kulturpolitiska målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Luciana Marques
Handläggare
08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media