3,6 miljoner till Skapande skola i Kronoberg

Kronobergs läns skolor får 3,6 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår.

Närmare 14 000 elever i grundskolans årskurs 1–9, särskolan och förskoleklass omfattas av kulturinsatserna. Fem kommuner i länet får bidrag. Fyra av dessa får så gott som hela det ansökta beloppet för att genomföra planerade kulturaktiviteter.

– Det är roligt att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, även 6-åringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Ljungby kommun vill främja elevernas möjligheter att på ett mångsidigt sätt skapa kontakter med professionella författare och sagoberättare. Teman som behandlas under läsåret är bland annat tolerans, identitet och jämställdhetsfrågor. Hip-hop- och grafitti- workshops, möten med lokala och nationella konstnärer är ytterligare exempel på planerade insatser.

I Växjö kommun finns ett nätverk med kulturkoordinatorer för arbetet med Skapande skola. Nätverket består av skolpersonal med olika ämnesbakgrund, från samtliga medverkande skolor. Skapande skola liknas vid en byrålåda som fungerar som ett mobilt arbetslag. De fyra sidorna i byrån representerar skapandeprocessen, de professionella aktörerna, eleverna och måluppfyllelsen, där också lärarrollen återfinns. Detta läsår planerar man ett flertal aktiviteter som exempelvis, animerad film, sameinspirerat hantverk, kabaréföreställning, temavecka om världen med olika professionella kulturaktörer och ett multikonstprojekt om ”kreativitet, dans, rörelser, teknik, textila material och elektronik samspelar”.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 350 skolhuvudmän i hela landet. Närmare 700 000 elever i grundskolans årskurs 1–9 och förskoleklass berörs.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information:

Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Kontaktperson i Ljungby kommun:
Johanna Rasch, lärare
Telefon: 0706-47 28 65
E-post: johanna.rasch@skola.ljungby.se

Kontaktperson i Växjö kommun:
Sven Falkbacken, verksamhetskoordinator
Telefon: 0470-416 26, 070-223 53 57
E-post: sven.falkbacken@vaxjo.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera