4,8 miljoner till Skapande skola i Kalmar

Kalmar läns skolor får drygt 4,8 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel vid det första beslutstillfället för läsåret 2013/2014. Närmare 19 000 elever i grundskolans årskurs 1–9, särskolan och förskoleklass omfattas av kulturinsatserna. Tio kommuner och en fristående skola i länet får bidrag. 

–  Det är roligt att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, även 6-åringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Nybro kommun är en av flera kommunen som infört kulturgaranti för barn och elever i kommunens förskolor och skolor. Exempel på Skapande skola detta läsår är det kommunövergripande projektet ”Lässurr” i samarbete mellan förskoleklass och biblioteket i syfte att stimulera läsning, språkutveckling och skapa läslust. En deckarskola innebär eget skrivande och i samverkan med hemslöjdskonsulenterna i Pukeberg planerar man att genomföra ”Slöjdcirkus”.

Kulturrådet instämmer gärna i Västerviks kommuns ståndpunkt att det är i mötet med professionell kultur som elevernas eget skapande kan ges bästa möjliga mervärde.

Detta läsår vill kommunen bland annat satsa på att ge eleverna redskap för att kunna hantera alla intryck och visa på hur man kan sålla i ”medie-djungeln”. Ett angreppssätt är att se och analysera kvalitetsfilm på bio och möta en filmregissör för att därmed få en djupare förståelse för hur bilder, ljud och text samspelar, men också inspirera till eget skapande. Ett ytterligare exempel är ”Civilkurage” i samverkan med Kalmar läns museum och Byteatern.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 350 skolhuvudmän i hela landet. Närmare 700 000 elever i grundskolans årskurs 1–9 och förskoleklass berörs.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Kontaktperson i Nybro kommun:
Camilla Kallenberg, utvecklingsledare
Telefon: 0481-452 86, 0702-70 30 16
E-post: camilla.kallenberg@nybro.se

Kontaktperson i Västerviks kommun:
Lise-Lott Gustafsson Moschiri, kultursamordnare
Telefon: 0490-25 40 00, 0702-80 27 46
E-post: lise-lotte.gustavsson.moschiri@vastervik

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera