6,5 miljoner till kultur för Värmlands skolelever

Värmlands skolor får 6,5 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter i skolan. Det står klart när Kulturrådet fördelat Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas över 26 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass vilket är fler elever än tidigare år. Samtliga 16 kommuner samt två fristående skolor får bidrag.

–  Det är mycket glädjande att alla Värmlands kommuner har sökt Skapande skola i år och att de involverar alla sina elever, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola.  

Precis som i övriga landet är det elevernas eget skapande som är i fokus. Konst, dans och teater med eleverna är de mest populära uttrycksformerna i Värmland men även att besöka museer, skapa film och arbeta med hantverk är populärt. Den internationella vandringsutställningen 1001 inventions, om den muslimska civilisationens kultur- och vetenskapshistoria som kommer till Värmlands museum, är ett populärt inslag i ansökningarna. 

I år var första gången som Skapande skola även omfattar förskoleklass och det har Värmlands skolhuvudmän tagit fasta på. Samtliga ansökningar inkluderar förskoleklass.  

Två fristående skolor har sökt bidrag för första gången, Persbergs friskola i Filipstad och Ekeby skola i Sunne. 

Av eleverna i Filipstads kommun är 20 % nyanlända och kommunens Skapande skola insatser fokuserar, genom ex. film, drama och cirkus, på mötet mellan olika kulturer. Filipstad tilldelas 310 000 kr.

Flera ansökningar vittnar om utmaningar i form av befolkningsminskning och elevers svårigheter att nå skolans mål.

Karlstad kommun har ett nytt tänk i årets ansökan. Förutom att engagera det lokala och regionala kulturutbudet hoppas man locka kulturutövare från andra delar av landet till Karlstad. Fler konstområden ska också involveras och en samordnare ska verka för att kulturaktörerna får längre anställningsperioder och mindre resor. Karlstad kommun tilldelas det sökta beloppet om 2 000 000 kr.  

Kulturrådet fördelar vid detta tillfälle sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Fler elever än tidigare kommer att få del av kulturupplevelser som ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 16
E-post: jenny.lofstrom@kulturradet.se

Filipsstad kommun:
Jan Ulvforsen, Utvecklingsledare
Telefon: 0590-615 49, 070-278 16 31
E-post: jan.ulvforsen@filipstad.se

Karlstad kommun:
Maria Hulthe, Samordnare skapande skola
Telefon: 054-540 29 94, 070-622 23 82
E-post: maria.hulthe@karlstad.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera