Äldreboenden i Kronoberg ska få kulturbesök

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor för att stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Musik i Syd har fått 463 000 kronor för återkommande kulturbesök i äldreboenden i Tingsryd och Älmhult.

Projektet, som heter Kultur på hjul, är ett led i Musik i Syds kulturpolitiska uppdrag från Regionförbundet södra Småland att utveckla samarbetsmodeller kring kultur och hälsa. Erfarenheter finns i tidigare projekt kring kultur i vården, som Musik i Syd har bedrivit. Kultur på hjul handlar om återkommande kulturbesök på äldreboenden i Tingsryd och Älmhult för en meningsfull vardag. Personalen ska integreras i arbetet.

Slutresultatet kommer att bli en modell för fortsatt samarbete omkring kultur för äldre i länet, som förhoppningsvis ska kunna spridas till ytterligare kommuner.

– Projektet kan härledas till den regionala kulturplanen för Kronobergs län, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. En politisk förankring är ofta avgörande för att goda ansatser ska kunna förverkligas.

Kulturrådet har i sin bidragsgivning prioriterat övergripande, strategiska ansökningar med medfinansiering och med en forskningsanknytning som ett extra plus.

– Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmåendet finns ju – nu behöver de omsättas i praktiken. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta vården och omsorgen på deras villkor, säger Tua Stenström.

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson (Musik i Syd)
Gunilla Lundh-Tobiasson
Telefon: 070 602 63 23

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.