Första gången e-böcker får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet beviljar stöd till e-böcker för första gången. Ett hundratal titlar inom skön-, fack- samt barn- och ungdomslitteratur får stöd till kvalitetsutgivning av elektronisk litteratur från förlagens backlist. Syftet är att stärka och stimulera den inhemska marknaden.

Kulturrådet har prioriterat förlag vars ansökningar innehåller ett balanserat, kvalitativt och genomarbetat urval av titlar utifrån en rimlig budget. Stödet ges till utgivning av e-böcker från förlagens befintliga katalog av tryckta titlar. Ytterligare en förutsättning för att få återutgivningsstöd i e-boksform är att den tryckta titeln utkommit på svenska före den första januari 2011, enligt en ändring i förordningen för stöd (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser.

Stödet är ett led i litteraturutredningens förslag om en satsning på litteratur och läsfrämjande under år 2012 i syfte att stärka litteraturens ställning, öka läsandet och lyfta fram kvalitetslitteratur. Ytterligare en utlysning av stödet kommer att ske under hösten 2012.

Läs hela listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/E-bocker/

Ytterligare information
Andreas Åberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 84
E-post: andreas.aberg@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera