Gotlands kommun får Skapande skola-bidrag

Gotlands kommun får 1 200 000 kronor att använda för professionella kulturaktiviteter i samtliga 30 kommunala skolor. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Till skillnad från i fjol har inga fristående skolor ansökt om bidrag detta läsår.

– Det är roligt att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, även 6-åringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Kommunen har goda erfarenheter av det breda utbud av Skapande skola-insatser som man genomfört med början år 2008.  

Planerade aktiviteter för detta läsår omfattar 4 400 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass. I samarbete med professionella kulturutövare får eleverna möjlighet att utveckla sitt eget berättande med flera språk inom olika konstformer – allt från digitala medier till kroppsligt och sinnligt uttryck. Ytterligare exempel är digital scrapbook, matte-musik, cirkusinriktning och storytelling. Insatserna utforskar och stärker elevernas självkänsla. Särskilda satsningar kommer att göras inom särskolan.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 350 skolhuvudmän i hela landet. Närmare 700 000 elever i grundskolans årskurs 1–9 och förskoleklass berörs.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet

Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Kontaktperson i Gotlands kommun:
Per Olof Sahlberg, kvalitet och utvecklingschef
Telefon: 0498-26 33 91, 0704-47 68 20
E-post: per_olof.sahlberg@gotland.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera