Kulturrådets stöd till e-böcker

För att utveckla medievanorna och främja läsandet är det av största vikt att utveckla den svenska e-boksmarknaden och skapa ett brett utbud av titlar.Kulturrådet fördelar medel till elektronisk utgivning av kvalitetslitteratur, i form av stöd till digitalisering av förlagens backlist. Ansökningsperioden öppnar 18 september och pågår till och med 16 oktober. Hittills har backliststödet fördelats på förhand, men då svenska förlag löpande producerar e-böcker fördelas stödet istället i efterhand 2014.Ytterligare ett led i det omfattande arbetet med att främja läsandet i Sverige är att folkbiblioteken kan tillhandahålla elektroniskt utgiven litteratur. Ett villkor för stöd till e-boksutgivning är därför att sökande förlag upplåter titeln för utlån på svenska bibliotek utan så kallad karenstid.Vid fördelningen av e-boksstödet hösten 2014 söks stödet för redan utgivna titlar.
Ansökningsförfarandet har också förenklats. För ytterligare detaljer om e-boksstödet, se utlysningen.Ytterligare information
Andreas Åberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 84
E-post: andreas.aberg@kulturradet.seHelene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera