Kungliga bibliotekets samordningsuppdrag

Till biblioteksföreträdare

Kungliga biblioteket (KB) har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet. KB ska:

  • Utöva nationell överblick
  • Främja samverkan och utveckling
  • Följa upp bibliotekslagens praktiska tillämpning – tillsammans med länsbiblioteken
  • Fördela bidrag till vissa delar av biblioteksväsendets nationella struktur
  • Samla in och rapportera nationell biblioteksstatistik

Det huvudsakliga ansvaret att utföra KB:s nya uppdrag har Avdelningen för nationell samverkan. Avdelningen arbetar sedan lång tid tillbaka tillsammans med forskningsbiblioteken för utveckling av informationsförsörjning till högre utbildning och forskning.

Vi arbetar bland annat med drift och utveckling av LIBRIS-systemen, avtal för elektroniska informationsresurser, biblioteksstatistik, insatser för kompetensutveckling samt utveckling inom digitaliseringsområdet.

I arbetet tillsammans med forskningsbiblioteken använder vi oss av en väl utbyggd struktur för dialog och inflytande. Det betyder att ett stort antal personer från biblioteken i landet är engagerade i expertgrupper som arbetar med prioriterade utvecklingsområden.

En nationell referensgrupp finns som består av bibliotekschefer och rektorer. Gruppen fungerar som rådgivande till riksbibliotekarien.

Erfarenheterna av vår inflytandestruktur är goda. Att ett stort antal personer engagerar sig för gemensamma utvecklingsfrågor är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta med relevanta områden.

Vi kommer att bygga vidare på vår modell för inflytande och dialogen med biblioteken är avgörande för ett gott resultat.

Vad innebär det nya uppdraget?

I och med det nya uppdraget får KB samordnings- och utvecklingsansvar för hela bibliotekssektorn.

Förväntningarna på KB som nationell bibliotekssamordnare är stora, såväl från uppdragsgivaren som från bibliotekssfären. Vi behöver planera vårt arbete väl, och fram till halvårsskiftet kommer vi att arbeta med tolkning och avgränsning av uppdraget.

Skapa en nationell katalog
Under tidig vår 2010 besökte vi flera platser i landet och mötte sammanlagt mer än femhundra personer från biblioteksområdet.

Ett tydligt budskap vid dessa tillfällen var att skapandet av en nationell katalog ska prioriteras. Vi startar nu ett nationellt projekt med stor delaktighet från biblioteken för att klargöra möjligheter och hinder.

Förbättra statistik- och kvalitetsarbetet
Vi fortsätter ett redan påbörjat utvecklingsarbete kring den nationella biblioteksstatistiken, nu med ansvaret för hela statistikområdet. Syftet är att finna former för en bättre användning av biblioteksstatistiken.

Vi planerar också för ett arbete med kvalitet inom biblioteksområdet.

Kvalitetsarbetet är nära knutet till uppdraget att följa upp bibliotekslagen. Vi kommer att finna former för detta arbete tillsammans med länsbiblioteken under våren.

För att på bästa sätt kunna arbeta med de prioriterade områdena, och komma fram till användbara lösningar, kommer vi att på olika sätt involvera biblioteken. I samband med ett sådant engagemang och åtagande har vi möjlighet att erbjuda deltagande bibliotek ekonomiskt stöd.

Regeringen vill att biblioteksverksamheten ska utvecklas och det poängteras att biblioteken är en av förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling.

För oss alla som arbetar med biblioteksfrågor är detta ett erkännande och en utmaning, med förenade ansträngningar har vi nu möjligheter att nå målet!

KB:s övriga uppdrag
Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska. Sedan 1 januari 2009 ansvarar KB även för att samla in audiovisuella medier.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk. Vi bidrar till samordningen av övriga svenska forskningsbibliotek bland annat genom att administrera och utveckla bibliotekskatalogen LIBRIS.

Vid KB finns sex avdelningar: Biblioteksavdelningen, Avdelningen för audiovisuella medier, Forskningsavdelningen, IT-avdelningen, Administrativa avdelningen och Avdelningen för nationell samverkan.

Vänliga hälsningar

Gunilla Herdenberg

Avdelningschef, Nationell samverkan

Gunnar Sahlin

Riksbibliotekarie

Eventuella synpunkter skickas till Kungliga bibliotekets officiella e-postadress:  kungliga.biblioteket@kb.se

Gunilla Herdenberg, avdelningschef Nationell Samverkan, Kungl. biblioteket
Mobil: 010-709 36 00
gunilla.herdenberg@kb.se

Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården
Telefon: 010-709 30 00

Om oss

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier.

Prenumerera