Många skolelever saknar tillgång till skolbibliotek

Preliminära resultat från den pågående insamlingen av Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik visar att en av fem skolenheter helt saknar tillgång till skolbibliotek. Många skolbibliotek har dessutom låg eller ingen bemanning.

Hittills har 63 procent av de tillfrågade skolenheterna besvarat undersökningen, resultaten är därför osäkra, men det står helt klart att många skolenheter inte har den tillgång till skolbibliotek som de borde ha enligt den nya skollagen som trädde i kraft 2011. Undersökningen tillfrågar samtliga skolenheter i grundskolan och på ungdomsgymnasierna. Både kommunala skolor och friskolor ingår. En skola består ofta av flera skolenheter.

       Det är viktigt att skollagen följs, säger riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg. Eleverna kan inte vänta längre. En bra skolbiblioteksverksamhet erbjuder möjligheter läsupplevelser, läsförståelse, källkritik och informationssökning. Utan dessa färdigheter klarar man sig inte i vårt informationssamhälle.

Långt ifrån ett bibliotek per skola

Det är framför allt de mindre skolorna som saknar tillgång till skolbibliotek. I många kommuner delar flera skolor på ett skolbibliotek eller så är de integrerade med en folkbiblioteksfilial. Det finns därför långt ifrån ett skolbibliotek på varje skola. Var sjätte skolenhet uppger att de har tillgång till ett skolbibliotek som inte ligger i deras skola.

Folkbibliotek ersätter inte alltid skolbibliotek

Häften av landets skolenheter uppger att de använder folkbiblioteket inom undervisningen, oavsett om de är integrerade eller inte. Men folkbiblioteken har inte skolbibliotekens uppdrag och därför inte alltid de funktioner och resurser som eleverna behöver. Oavsett hur man definierar vad som är ett skolbibliotek visar de preliminära resultaten att långt ifrån alla elever har tillgång till vad de enligt lag nu har rätt till.

Dålig eller ingen bemanning

En fjärdedel av alla skolenheter, som har tillgång till skolbibliotek, saknar helt avsatt personal till skolbiblioteket och en fjärdedel är bemannade fem eller färre timmar i veckan. Det händer att skolbibliotekarier delar sin tjänst mellan flera skolors bibliotek.

Läs mer:

Bibliotekssamverkansbloggen

På kb:s hemsida

Kontaktperson:

Cecila Ranemo, handläggare statistik 010-709 36 39

Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården
Telefon: 010-709 30 00

Taggar:

Om oss

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier.

Dokument & länkar