Stiftelsen för Strategisk Forskning granskad av KVA och IVA

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) meddelar att granskningen av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) nu är genomförd. Stiftelsens 15-årsjubileum fick stor publicitet i medierna i augusti 2012. Då väcktes många frågor vilket föranledde SSF:s styrelse att lämna en begäran till akademierna om granskning av de ifrågasatta aktiviteterna.

KVA och IVA tillsatte en granskningskommitté bestående av Peter Nygårds (ordförande), Kerstin Lidén, Åsa Söderström Jerring, Sverker Sörlin, Suzanne Wennberg och Eva Wigren; samtliga ledamöter av KVA eller IVA, samt Ylva Borgegård, granskningskoordinator. Kommittén fick till uppgift att fokusera på granskning av marknadsföring och PR-aktiviteter, representation samt beslutsprocesser.

Kommitténs arbete är nu avslutat och granskningsrapporten är överlämnad till SSF.

”Vi är kritiska till såväl jubileumsmiddagen som den PR och marknadsföring som utfördes av Micael Bindefeld AB (MBAB). Vi bedömer dessa aktiviteter som olämpliga och oförenliga med stiftelsens uppdrag”, säger Peter Nygårds, granskningskommitténs ordförande. ”Beslutsprocesserna har inte fungerat tillfredsställande på SSF vid dessa tillfällen och en rad brister i organisationen har också noterats i granskningen”, fortsätter Peter Nygårds. ”Samtidigt ser granskningskommittén positivt på SSF:s styrelses arbete med att revidera och utveckla de styrdokument som måste ligga till grund för ett relevant beslutsfattande.” 

Granskningskommitténs rapport finns att ladda ner på KVA:s och IVA:s webbplatser:

http://kva.se/SSF-granskning 

http://iva.se/SSF-granskning

Frågor gällande rapporten:
Peter Nygårds, ordförande för granskningskommittén: 070-690 16 00, pnextended@gmail.com

Frågor till akademierna:
Per Hedenqvist, akademiråd, KVA: 08-673 95 95, 070-673 04 45, per.hedenqvist@kva.se
Johan Weigelt, akademisekreterare och vice VD, IVA: 08-791 29 44, 073-030 29 78, johan.weigelt@iva.se

Presskontakt:
Fredrik All, kommunikationsansvarig, KVA: 08-673 95 63, 070-673 95 63, fredrik.all@kva.se
Joakim Rådström, pressansvarig, IVA: 08-791 29 39, 073-656 76 17, joakim.radstrom@iva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner. Se även http://kva.se 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Snabbfakta

Stiftelsen för Strategisk Forskning granskad av KVA och IVA: http://kva.se/SSF-granskning och http://iva.se/SSF-granskning
Twittra det här