Analysguiden: Skördetid med högre hyror

Kungsleden har förändrats från ett geografiskt splittrat fastighetsbestånd med mest industrifastigheter till ett ökat fokus mot storstäder, kontor och klusterbildningar. Efter ett par år med stagnerande resultat väntas förvaltningsresultatet nu förbättras till följd av högre hyresintäkter och ett bättre driftnetto.

Hösten 2012 var Kungsleden uträknat efter skatte­domar och en bindning av ränteportföljen på oförmånliga nivåer. I slutet av 2015 föll den sista skattedomen som totalt kostade bolaget cirka 3,5 miljarder kronor. Resultatet 2016 blev väsentligt bättre.Fastighetsportföljen var tidigare geografiskt spridd och bestod till största del av industri, lager och handelsfastigheter. Den nya strategin sedan 2013 innebär att Kungsleden ska äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter, främst kontor, i Sveriges starkaste hyresmarknader för att leverera en attraktiv totalavkastning. De numera sålda icke-strategiska fastigheterna i landsorten hade en högre direkt-avkastning men också större risk vilket tidvis gav stora värdenedskrivningar. Köpen av moderna kontorsfastigheter i Stockholms, Göteborgs och Malmö gav initialt en lägre avkastning men en lägre risk och större hyresutvecklingspotential. Denna har börjat nu realiseras vilket syntes i kv1 2018-rapporten. Med de hyresgästprojekt som nu genomförs bör det ge ett resultatlyft kommande år. Genom att äga en större mängd fastigheter i tolv klusterområden skapas förutsättningar för att positivt påverka dessa områdens utveckling (handel, service, infrastruktur etc).

Kungsleden är aktien för den som gillar en stadig och säker tillväxt utan alltför mycket geografisk eller fastighetsspecifik risk. Strategin påminner delvis om den som institutionella fastighetsägare tillämpar. Vi bedömer att kurspotentialen i Kungsledens aktie är större än det mest jämförbara alternativet, Castellum. Vårt basscenario indikerar en motiverad kursnivå på 68 kronor per aktie, som varierar från 46 kronor per aktie i Bear-scenariot till 98 kronor i Bull-scenariot.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Läs mer här.

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera