Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000 · Resultat efter skatt uppgår till 309 (285) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,32 (15,35) kr och en avkastning på eget kapital om 17,0 (21,0) procent. · Förslag till utdelning om 9,00 (8,00) kr per aktie, en ökning med 12 procent. · Driftsöverskottet ökade med 14 procent till 461 Mkr. · Prognos för verksamhetsåret 2001 om ett resultat efter betald skatt om 275 Mkr, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med resultatet för år 2000 rensat för reavinster av ränteswappar om 75 Mkr. Kungsledens affärsidé, vision och verksamhet Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med en långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsledens vision är att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Verksamhetens två huvudinriktningar är förvaltning och handel med fastigheter. Bolaget ser fastighetens avkastning som det mest centrala måttet, viktigare än både fastighetskategori och geografiskt läge. Kungsleden är ett transaktionsintensivt företag vars fastighetsinnehav ofta förändras genom köp och försäljningar. Resultat Kungsleden redovisar ett resultat efter skatt om 309 (285) Mkr för 2000, vilket ger ett resultat per aktie om 16,32 (15,35) kr. Resultatet kan jämföras med den prognos om 230 Mkr som utfärdades i samband med föregående års bokslutskommuniké och som successivt under året reviderats till 300 Mkr. Driftsöverskottet uppgår till 461 (403) Mkr. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras av att Kungsledens fastighetsbestånd ökat kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. En ytterligare analys av driftsöverskottet presenteras under rubriken Intjäningskapacitet där även en proformaredovisning lämnas. Överskottsgraden, definierad som driftsöverskott i relation till hyresintäkter uppgick för perioden till 58,7 (56,2) procent. Under 2000 avyttrades 112 fastigheter för totalt 390 Mkr. Dessa försäljningar gav ett resultat om 62 Mkr. Under året förvärvade Kungsleden 26 fastigheter till ett sammanlagt värde av 1.551 Mkr. Direktavkastningen har under året varit oförändrade 8,3 procent, vilket kan jämföras med målet att nå en direktavkastning om lägst 8,5 procent. Kungsledens inriktning mot handel och omstruktureringar innebär att fastighetsbeståndet är klassificerat som omsättningstillgång. Som en följd härav belastas resultatet inte med planenliga avskrivningar, utan fastigheterna värderas individuellt med utgångspunkt från det förväntade försäljningspriset i enlighet med lägsta värdets princip. Värdereglering sker vid varje årsskifte. Årets värderegleringar uppgår till -47 (-38) Mkr. I resultatet ingår återförda SPP-medel om 8 Mkr. Finansnettot uppgår till -139 (-175 ) Mkr varav räntebidrag 2 (6) Mkr. I finansnettot ingår reavinster om 75 Mkr från försäljning av ränteswapkontrakt. Räntetäckningsgraden rensat från reavinster från försäljning av ränteswapkontrakt uppgick till 2,1 (2,7) ggr. Räntetäckningsgraden inklusive reavinster från försäljning av ränteswapkontrakt uppgick till 3,3 (2,7) ggr. Under 2000 har finansnettot belastats med en kostnad om 12 Mkr avseende engångskostnader i samband med att Kungsleden ingått ett syndikerat låneavtal med ett antal svenska och tyska banker och upptagit ett obligationslån om 500 Mkr. Skattebelastning för verksamhetsåret 2000 uppgår till 7 Mkr, eller drygt 2 procent. Periodens skatt är i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag. Kungsledens låga skattebelastning förklaras av underskottsavdrag. För 2000 uppgår underskottsavdragen till 1.405 (1.200) Mkr. Ökningen från föregående år är en konsekvens av omstruktureringar inom koncernen. Fastighetsskatten uppgick till 31 (32) Mkr och ingår i driftsöverskottet. Kassaflödet, definierat som årets resultat med tillägg för värderegleringar av fastigheter och avskrivningar men med avdrag för investeringar exklusive förvärv, för 2000 uppgår till 284 Mkr motsvarande 14,98 kr per aktie. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet per den 31 december 2000 omfattar 460 fastigheter med en yta om 1.526 tkvm med ett bokfört värde om 6.487 Mkr. Fastigheterna är belägna i 138 kommuner vilket är 23 färre än per 31 december 1999. Forum Fastighetsekonomi har uppdaterat föregående års värdering med värdetidpunkt december 2000. Ett representativt urval av Kungsledens fastigheter avseende geografi, fastighetskategori och ursprung genomgick föregående år en fullständig värdering inklusive besiktningar, medan övriga fastigheter ingick i en så kallad desktopvärdering. I år har samtliga värderingar uppdaterats, men nya besiktningar har endast genomförts i de fall en fastighet har förändrat karaktär eller genomgått en betydande upprustning. Årets förvärvade fastigheter har dock i samtliga fall genomgått en fullständig värdering, det vill säga inklusive besiktningar. Forum Fastighetsekonomi har värderat samtliga nyförvärvade fastigheter förutom de fastigheter som förvärvats under december månad. Fastigheter förvärvade under december månad om en total köpeskilling om 451 Mkr har värderats av Svefa AB. Kungsledens fastighetsbestånd per 001231 hade ett externt bedömt värde om 7.433 Mkr och ett internt bedömt värde om 7.208 Mkr. Det externt bedömda värdet översteg det bokförda värdet med 946 Mkr motsvarande 49,9 kr per aktie och det internt bedömda värdet översteg det bokförda värdet med 721 Mkr motsvarande 38,0 kr per aktie. Köp och försäljningar Under 2000 har 26 fastigheter med en yta om 353 tkvm förvärvats för en total köpeskilling om 1.551 Mkr. Förvärven har skett till en beräknad direktavkastning proforma om 9,5 procent. Under året har 112 fastigheter med en yta om 93 tkvm avyttrats för totalt 390 Mkr med ett resultat om 62 Mkr. Beräknat på försäljningspriset har sålda fastigheter avyttrats till en direktavkastning proforma om 6,2 procent. Samtliga beräkningar av direktavkastning proforma har skett i enlighet med de förutsättningar som anges i föregående års årsredovisning. Avyttrade fastigheter under 2000 har avyttrats 14 Mkr över vårt internt bedömda marknadsvärde och 1 Mkr över den värdering som Forum Fastighetsekonomi genomförde med värdetidpunkt 1 oktober 1999. Det är framförallt många småfastigheter som har avyttrats under året. 90 procent av årets försäljningsantal har haft ett försäljningsvärde under 10 Mkr. Följande större avyttringar kan dock nämnas: · Försäljning av 6 fastigheter i Eskilstuna och Strängnäs för 68 Mkr. · Försäljning av, fastigheten Överkikaren 19, en välbelägen kontorsfastighet i Stockholm för 52 Mkr. Intjäningskapacitet Kungsledens inriktning mot handel och omstruktureringar innebär att beståndet kontinuerligt förändras över tiden. För att åskådliggöra beståndets intjäningskapacitet redovisades i noteringsprospektet en proformaredovisning. En proformaredovisning 2000 för det bokförda beståndet per 31 december lämnas nedan. Proformaredovisningen baseras på följande förutsättningar: · De fastigheter som har avyttrats under 2000 ingår inte i proformaredovisningen. · För de fastigheter som förvärvats under 2000 har resultatet justerats som om de hade ägts av Kungsleden hela 2000. Redovisade intäkter och kostnader för 2000 avseende tiden innan Kungsleden blev ägare till fastigheterna bygger till största delen på uppgifter från tidigare ägare. Finansiering Kungsledens räntebärande skulder uppgick den 31 december 2000 till 4.115 (3.519) Mkr. Medelräntan i låneportföljen uppgick till 5,74 (5,37) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,9 (4,3) år. Ränteförfallostrukturen har uppnåtts genom att lån med korta räntebindningstider förlängts via ränteswapavtal. Förkortningen av den genomsnittliga räntebindningstiden har genomförts mot bakgrund av att Kungsledens soliditet översteg den långsiktiga nivå Kungsleden söker om 25 procent. Om soliditetsnivån förändras kan räntebindningsstrategin justeras ytterligare. Marknadsvärdet för utestående swappar har genom årets räntenedgång försämrats så att dessa vid årsskiftet översteg nominellt värde med 39 Mkr motsvarande -2,1 kr per aktie. Under året har Kungsleden ingått ett syndikerat låneavtal med ett antal svenska och tyska banker. Låneavtalet har en total låneram om 4,2 Mdr och en löptid på fem år. Kungsleden har även tagit upp ett obligationslån om totalt 500 Mkr fördelat på 200 Mkr med en löptid om tre år med en kupong om 8,75 procent samt 300 Mkr med en löptid på fem år med en kupong på 9,75 procent. Under året har halva lånebeloppet utnyttjats. Kungsleden äger inga fastigheter i utlandet och har inga lån i utländsk valuta. Fastighetsbeståndet i sammandrag proforma per 31 december 2000: Totalt inklusive mark Syd Väst Öst Mellan Norr Totalt Antal, st 138 131 64 96 31 460 Uthyrningsbar yta, tkvm 467 448 318 243 49 1.526 Bokfört värde, Mkr 1.910 2.005 1.367 953 252 6.487 Hyresvärde, Mkr 276 296 231 155 40 999 Hyresintäkter, Mkr 256 271 196 134 39 895 Driftsöverskott, Mkr 155 179 119 62 21 536 Ekonomisk uthyrningsgrad, % 93,6 92,8 86,3 88,7 96,0 91,0 Direktavkastning, % 8,1 8,9 8,7 6,5 8,5 8,3 Lager/ Kontor Butik Industri Bostad Hotell Mark Totalt Antal, st 208 44 90 35 7 76 460 Uthyrningsbar 745 141 540 75 26 - 1.526 yta, tkvm Bokfört värde, 4.179 728 1.163 303 89 25 6.487 Mkr Hyresvärde, Mkr 608 116 201 57 16 0 999 Hyresintäkter, 551 104 177 49 13 0 895 Mkr Driftsöverskott, 338 59 109 22 8 0 536 Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % 91,4 92,0 90,2 88,9 89,5 0 91,0 Direktavkastning, 8,1 8,1 9,4 7,3 9,3 0 8,3 % Räntebindningstid per 31 december 2000 Lån, Mkr Snittränta, % Rörlig ränta 2.815 5,31 2006 350 6,06 2008 150 6,08 2010 800 7,07 Totalt 4.115 5,74 Eget kapital Under december månad genomfördes en nyemission om 30 Mkr i samband med att teckningsoptioner till ledande befattningshavare löpte ut. Antalet aktier ökade med 400.000 till 18.958.620. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 1.940 (1.706) Mkr eller 102 (92) kr per aktie motsvarande en soliditet på 28,5 (31,2) procent. Substansvärdet per 31 december 2000 Värde, Mkr Kr/aktie Eget kapital 1.940 102,3 Övervärde fastigheter 946 49,9 Uppskjuten skatt (28%) -130 -6,9 Undervärde ränteswappar -39 -2,1 Substansvärde 2.717 143,3 Ägarstruktur Antalet aktieägare per den 31 december 2000 uppgick till cirka 5.800 vilket är 2.600 fler än per den 31 december 1999. Sista betalkurs för Kungsledenaktien vid utgången av 2000 uppgick till 92 kronor, vilket ger ett totalt börsvärde om 1.744 Mkr. Sedan den 31 december 1999 fram till årsskiftet har aktien stigit med 19,5 procent och en utdelning lämnats med 8 kr per aktie. Detta medför en totalavkastning om 30 procent. Under samma period har Carnegies Real Estate Index stigit med 35,7 procent och Affärsvärldens Generalindex minskat med 12 procent. Andelen institutionellt ägande uppgår till cirka 43 procent och den andel av Kungsleden som ägs av internationella placerare beräknas uppgå till cirka 8 procent. Investeringar Investeringar i befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter uppgår till 1.625 Mkr. Personal Medelantalet anställda uppgick under året till 77 (77) personer. Moderbolaget Omsättningen uppgick till 0 (0) Mkr med ett resultat före bokslutsdispositioner om 379 (342) Mkr. Förslag till utdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning om 9,00 (8,00) kr per aktie. Ägartabell, tio största ägarna per 31 december 2000 Aktieägare Antal aktier % av röster och kapital Alecta (fd SPP) 2.820.819 14,9 Utländska ägare 1.439.300 7,6 MGA Holding 1.000.000 5,3 Första AP-fonden 541.000 2,9 Andra AP-fonden 541.000 2,9 Tredje AP-fonden 541.000 2,9 Fjärde AP-fonden 541.000 2,9 Crafoordska stiftelsen 447.000 2,4 Ledning och styrelse 351.400 1,9 Floréna Expo Fastigheter AB 348.000 1,8 Summa 10 ägare 8.570.519 45,2 Övriga aktieägare 10.388.101 54,8 18.958.620 100,0 Utsikter Utsikterna för verksamhetsåret 2001 är goda med såväl möjligheter till förbättringar av driftsöverskottet som med hög aktivitetsnivå på marknaden när det gäller fastighetstransaktioner. Såväl interna som externa värderingar pekar på ett övervärde i vårt fastighetsbestånd jämfört med bokfört värde. Styrelsen och ledningen har ambitionen att realisera minst 50 Mkr av dessa övervärden per år genom försäljningar. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att resultatet efter betald skatt kommer att uppgå till 275 Mkr för år 2001, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med resultatet för år 2000 rensat för reavinster av ränteswappar om 75 Mkr. Prognosen baserar sig på fortsatt hög aktivitet vad gäller köp och försäljningar av fastigheter. Nettoinvesteringarna beräknas uppgå till cirka 1,5 miljarder. Med koncernens gällande utdelningspolicy möjliggörs minst oförändrad utdelningsnivå. Detta sammanfaller väl med styrelsens ambition att Kungsleden skall erbjuda aktieägarna en stabil och hög utdelning. Årsredovisning för 2000 kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor från och med mitten av mars månad och kommer att distribueras till aktieägarna via post under andra halvan av mars månad. Bolagsstämma kommer att hållas den 5 april kl.14.00 på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Avstämningsdag för utdelning är beräknad till den 10 april. Stockholm den 15 februari 2001 Jens Engwall Verkställande direktör Kungsleden AB (publ) Kommande rapporttillfällen och bolagsstämma · Årsredovisning för verksamhetsåret 2000 lämnas i mars 2001 · Ordinarie bolagsstämma, 5 april · Delårsrapport januari - mars 2001, 26 april · Delårsrapport januari - juni 2001, 16 augusti · Delårsrapport januari - september 2001, 24 oktober För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall , VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50. Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 RESULTATRÄKNING Belopp i Mkr 2000 1999 Hyresintäkter 784,7 717,5 Drifts- och underhållskostnader -236,0 -237,7 Fastighetsskatt -31,0 -31,7 Tomträttsavgäld -8,0 -5,7 Fastighetsadministration -48,8 -38,8 Driftsöverskott fastighetsförvaltning 460,9 403,5 Försäljningsintäkter fastigheter 389,9 1.021,2 Försäljningsadministration inklusive omkostnader -7,3 -19,0 Bokfört värde -320,4 -874,9 Resultat fastighetshandel 62,2 127,3 Bruttoresultat 523,1 530,8 Centrala administrationskostnader -20,9 -26,0 Värdereglering fastigheter -46,9 -38,5 Rörelseresultat 455,3 466,3 Räntebidrag 1,8 5,6 Övriga finansiella intäkter 74,9 0,0 Finansiella kostnader (netto) -215,6 -180,1 Resultat efter finansnetto 316,4 291,8 Skatt -7,1 -7,0 Periodens resultat 309,3 284,8 BALANSRÄKNING Belopp i Mkr 31 december 31 december 2000 1999 Tillgångar Anläggningstillgångar 23,7 46,5 Omsättningsfastigheter 6.486,7 5.228,9 Övriga omsättningstillgångar 154,6 116,6 Likvida medel 140,2 70,2 Summa tillgångar 6.805,2 5.462,2 Skulder och eget kapital Eget kapital 1.939,9 1.705,7 Minoritetsintresse 0,1 0,0 Avsättningar 5,0 3,6 Räntebärande skulder 4.115,0 3.519,0 Ej räntebärande skulder 745,2 233,9 Summa skulder och eget kapital 6.805,2 5.462,2 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i Mkr 2000 1999 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 316,4 291,8 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 50,7 28,1 367,1 319,9 Betald skatt -7,1 -7,0 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 360,0 312,9 Förändring av rörelsekapital 473,2 86,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 833,2 399,3 Investeringsverksamheten Investeringar, fastigheter netto -1.261,4 -851,6 Investeringar, övrigt netto -0,5 -4,7 Förändring av finansiella tillgångar 20,9 13,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,241,0 -842,5 Finansieringsverksamheten Nyemission 30,1 181,0 Upptagna lån 596,1 347,7 Utbetald utdelning -148,4 -64,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 477,8 464,7 Årets kassaflöde 70,0 21,5 Likvida medel vid årets början 70,2 48,7 Likvida medel vid årets slut 140,2 70,2 NYCKELTAL Belopp i Mkr 2000 1999 Fastigheternas bokförda värde, Mkr 6.486,7 5.228,9 Driftsöverskott, Mkr 461 403 Direktavkastning (proforma), % 8,3 8,3 Ekonomisk uthyrningsgrad (proforma), % 91,0 91,3 Eget kapital, Mkr 1.939,9 1.705,7 Soliditet, % 28,5 31,2 Skuldsättningsgrad, ggr 2,1 2,1 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,7 Räntetäckningsgrad justerat för försäljning av ränteswappar, ggr 2,1 2,7 Fastigheternas belåningsgrad, % 63,4 67,3 Genomsnittligt antal aktier under året, st 18.591.953 16.917.808 Resultat per genomsnittligt antal aktier, kr 16,6 16,8 Antal aktier, st 18.958.620 18.558.620 Resultat per utgående aktier, kr 16,3 15,3 Eget kapital per utgående aktier, kr 102,3 91,9 DEFINITIONER Fastighetstermer Direktavkastning Årligt driftsöverskott avseende fastigheter vid årets utgång i förhållande till fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Driftsöverskott Hyresintäkter minus drifts- och underhållskostnader, tomträttsavgäld, fastighetsskatt och fastighetsadministration. Räntebidrag ingår ej. Driftskostnader Kostnader för el, uppvärmning, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, försäkringar samt löpande underhåll. Fastighetskategori Fastigheternas huvudsakliga användning (se "Ytfördelning"). Hyresintäkter/fastighetsintäkter Debiterade hyror jämte tillägg, såsom t ex ersättning för värme, fastighetsskatt, försäkringsersättningar och övriga intäkter, minus hyresförluster. Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för outhyrda ytor, hyresrabatter och hyresförluster. Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter, hyresrabatter samt hyresförluster i förhållande till hyresvärde. Ekonomisk vakansgrad Bedömd marknadshyra för outhyrda ytor i förhållande till hyresvärde. Lokalslag Ytorna fördelade efter hur de används. Underhåll Åtgärder som syftar till att upprätthålla en fastighet och dess tekniska system. Avser planerade åtgärder som innebär utbyten eller renovering av byggnadsdelar eller tekniska system. Även hyresgästanpassningar ingår här. Ytfördelning Med fördelning per lokalslag menas att ytorna i fastigheten är fördelade efter hur de används. Fördelning görs på kontor, bostäder, butiker, hotell, projekt samt industri och lager. Med fördelning per fastighetskategori menas att den typ av yta som svarar för den största andelen av den totala ytan avgör hur fastigheten definieras. En fastighet med 51 procent kontorsyta betraktas således som en kontorsfastighet. Ytmässig uthyrningsgrad Uthyrd yta i förhållande till total uthyrbar yta vid årets utgång. Ytmässig vakansgrad Vakant yta i förhållande till total uthyrbar yta vid årets utgång. Räkenskapsrelaterade termer Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster minus betald skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som summan av ingående och utgående balans dividerad med två. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader minus räntebidrag i förhållande till genomsnittliga tillgångar. Genomsnittliga tillgångar beräknas som summan av ingående och utgående balans dividerad med två. Fastigheternas belåningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid årets utgång. Fastigheternas bokförda värde per aktie Fastigheternas bokförda värde i förhållande till antalet aktier vid erets utgång. Kassaflöde Årets resultat med tillägg för avskrivningar och värdejusteringar av fastighetstillgångar men med avdrag för investeringar exklusive förvärv. Räntetäckningsgrad Resultat före finansnetto i förhållande till finansnetto. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder vid årets slut i förhållande till eget kapital. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse vid årets slut i förhållande till totala tillgångar. Vinst per aktie Resultat efter skatt vid årets utgång dividerat med antal aktier vid årets utgång. Överskottsgrad Driftsöverskottet i förhållande till totala hyresintäkter. ADRESSER Kungsleden AB (publ) Huvudkontor Guldgränd 5, Box 70414, 107 25 Stockholm Tel 08-503 052 00 Fax 08-503 052 01 Regionkontor Väst Spannmålsgatan 14, Box 11284, 404 26 Göteborg Tel 031-755 56 00 Fax 031-755 56 01 Regionkontor Öst Guldgränd 5, Box 70414, 107 25 Stockholm Tel 08-503 052 00 Fax 08-503 052 01 Regionkontor Syd Elbegatan 5, 211 20 Malmö Tel 040-17 44 00 Fax 040-17 44 19 Lokalkontor Väst Växjö Norrgatan 29, 352 31 Växjö Tel 0470-405 90 Fax 0470-74 09 20 Skövde Kungsgatan 22, Box 508, 541 28 Skövde Tel 0500-44 76 00 Fax 0500-471557 Lokalkontor Öst Karlstad Lantvärnsgatan 8 Box 1037, 651 15 Karlstad Tel 054-17 50 00 Fax 054-17 50 01 Västerås Smedjegatan 13, 722 13 Västerås Tel 021-12 52 70 Fax 021-12 52 90 Luleå Smedjegatan 14, Box 72, 971 03 Luleå Tel 0920-22 19 65 Fax 0920-22 49 65 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00800/bit0001.pdf

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar