Kungsleden publicerar Årsredovisning 2011 och uppdaterar kring skatteprocess

Nu finns Kungsleden AB:s (publ) årsredovisning för 2011 tillgänglig på bolagets webbplats kungsleden.se. Årsredovisningen innehåller ny information i form av uppdatering av skatteprocess på sidan 43. Kungsleden kommunicerar eventuella skattedomar i pressmeddelande och övrig skatterelaterad information i samband med kvartalsrapporter.

I februari 2012 yrkade Skatteverket att Förvaltningsrätten i Stockholm ska pröva om Skatteflyktslagen är tillämplig på en transaktion i Kungsleden avseende taxeringsår 2008. Transaktionen avser nedskrivning av lagerandelar och har enligt Kungsledens uppfattning skett i enlighet med gällande praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen. Om Skatteverkets yrkande skulle vinna bifall, innebär det ett ytterligare skattekrav om 340 Mkr för Kungsleden. Kungsleden anser att Skatteverkets yrkande är felaktigt och bolagets bestämda uppfattning är att bolaget har följt de lagar och den praxis som funnits vid deklarationstillfället. Mot denna bakgrund kommer inte någon reservering att göras.

För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/3 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2011 av 636 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.

Taggar:

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.