Kungsledens bokslutskommuniké: Ännu ett lyckat år

Kungsledens bokslutskommuniké: Ännu ett lyckat år Kungsleden redovisar ett resultat efter skatt om 309 Mkr, vilket kan jämföras med tidigare utfärdad prognos om 300 Mkr och förra årets resultat om 285 Mkr. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 12 procent till 9 kronor per aktie. Kungsleden utvecklar sitt bestånd genom att aktivt delta i de förändringar som nu pågår på den svenska fastighetsmarknaden. Under året avyttrade Kungsleden 112 fastigheter för sammanlagt 390 Mkr med ett positivt resultat om 62 Mkr. Jag är mycket nöjd med förra året, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden i en kommentar. Vi har återigen visat att vi levererar en god värdetillväxt i såväl förvaltning som handel i fastigheter. Årets avyttringar skulle kunna vara mer omfattande i volym, men vi är nöjda med genomförda försäljningar. Samtidigt förvärvade Kungsleden fastigheter för 1.551 Mkr. Vi är särskilt glada över årets förvärv, där vi köpt bra fastigheter i storstäder till en direktavkastning på 9,5 procent, dvs en hel procentenhet över vårt koncernmål om 8,5 procents direktavkastning. Vi kommer att fortsätta att förvärva fastigheter under innevarande år och ser stora möjligheter att ytterligare säkerställa en hög och stabil avkastning, vilket är vår affärsidé. Kungsleden har genomfört en extern värdering av fastighetsbeståndet som visar på ett bedömt värde om 7.433 Mkr, vilket överstiger det bokförda värdet med 946 Mkr, eller med 49,90 kronor per aktie. Kungsleden räknar med en vinst efter betald skatt om 275 Mkr för 2001 vilket är en ökning med 17 procent jämfört med resultatet för år 2000 rensat för reavinster av ränteswappar om 75 Mkr. Detta skulle med koncernens utdelningspolicy möjliggöra minst en oförändrad aktieutdelning. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 460 fastigheter med ett bokfört värde på drygt 6,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 138 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00890/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00890/bit0002.pdf

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar