Kungsledens försäljningar under december 1999

Kungsledens försäljningar under december 1999 Fastighetsbolaget Kungsleden har under december 1999 sålt 19 fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 68 Mkr. Försäljningarna gav en reavinst om ca 3 Mkr. De största enskilda försäljningarna är en bostadsfastighet i Burlövs kommun om 5.626 kvm vilken sålts för 36 Mkr samt två bostadsfastigheter i Eskilstuna om 3.444 kvm vilka sålts för totalt 14,6 Mkr. Totalt under året har Kungsleden sålt 136 fastigheter för 1.017 Mkr och köpt 66 fastigheter för 1.758 Mkr. Data för avyttrade fastigheter under december framgår av bifogad tabell. Kungsledens prognos om ett resultat för 1999 om 270 Mkr kvarstår. Med bolagets utdelningspolicy innebär det en utdelning om minst 7,30 kronor per aktie. Bolagsstämma kommer att hållas den 11 april. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 597 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 5,4 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 172 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar