Kungsledens första halvår: Hög aktivitet

- Resultat före skatt uppgick till 292 (235) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till 280 (174) Mkr, motsvarande 14,80 (9,20) kr per aktie.
- Hyresintäkter och driftsöverskott ökade med 9 (7) respektive 14 (3) procent till 760 (695) Mkr respektive 469 (412) Mkr.
- Under delårsperioden har 65 fastigheter avyttrats för 1 574 Mkr med ett resultat på 77 Mkr och 23 fastigheter förvärvats för 1 295 Mkr.
- Prognosen för verksamhetsåret 2004 om ett resultat före skatt på 500 Mkr kvarstår.”Under första halvåret har vi genom köp och försäljningar försökt minska risken i vårt fastighetsbestånd. Tack vare den goda likviditeten på fastighetsmarknaden har vi även kunnat sälja vissa problemfastigheter. Samtidigt har vi ökat investeringarna i främst äldreboenden med långa hyresavtal. Att skapa långsiktigt höga och stabila kassaflöden är ju en viktig del av vår affärsidé”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar