Aktuellt substansvärde Lundbergs

 

I sitt tal vid dagens årsstämma i Lundbergs kommer VD Fredrik Lundberg redovisa ett beräknat substansvärde efter uppskjuten skatt per den 4 april 2011 på 604 kronor per aktie, att jämföra med 600 kronor per aktie den 31 december 2010.

L E Lundbergföretagens tillgångar per den 4 april 2011 beräknas preliminärt uppgå till 39 mdr kronor och nettoskulden beräknas preliminärt till 400 Mkr.

Lundbergs årsstämma äger rum idag, onsdagen den 6 april kl. 14.00, Grand Hôtel, Stockholm.

Stockholm den 6 april 2011
L E Lundbergföretagen AB (publ)

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april kl. 11,30.

 

 

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar