Delårsrapport januari - juni 2007

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2007 till 36,3 mdr kronor (585 kronor per aktie) jämfört med 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) den 31 december 2006. Den 29 augusti 2007 var motsvarande värde 33,2 mdr kronor (535 kronor per aktie).

Under första halvåret förvärvades netto 12,4 miljoner aktier i Husqvarna för 1 263 Mkr. Efter rapportperiodens utgång har ytterligare 2,0 miljoner aktier förvärvats för 193 Mkr. Kapital- och röstandel uppgår därefter till 3,7 procent respektive 10,2 procent.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 11 826 Mkr (11 076).

Koncernens resultat efter skatt blev 2 595 Mkr (1 829) varav minoritetens andel 1 152 Mkr (878).

Vinst (exklusive minoritet) per aktie uppgick till 23:27 kronor (15:34).

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar