Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma fastställde på onsdagen styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2010 till 7:50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 11 april 2011 och utbetalningsdag är den 14 april 2011.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Gunilla Berg, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och Christer Zetterberg. Mats Guldbrand valdes till styrelsens ordförande. KPMG valdes till revisor för en mandattid om ett år.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 1 800 000 kronor, varav 600 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören. Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt även, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med

1 454 830 kronor genom indragning av samtliga 145 483 egna aktier av serie B som bolaget innehar, utan återbetalning till aktieägarna.  

Stämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, innebärande i huvudsak att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras, samt om fondemission 1:1, genom vilken bolagets aktiekapital ökas med 620 Mkr till 1 240 Mkr. Varje befintlig aktie av serie A skall ge rätt till en (1) ny aktie av serie A och varje befintlig aktie av serie B skall ge rätt till en (1) ny aktie av serie B. Avstämningsdag för fondemissionen skall vara den 13 maj 2011.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling.

L E Lundbergföretagens tillgångar per den 4 april 2011 beräknas preliminärt uppgå till 39 mdr kronor och nettoskulden beräknas preliminärt till 400 Mkr.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 4 april 2011 uppgick till 604 kronor per aktie, att jämföra med 600 kronor per aktie den 31 december 2010.

Stockholm den 6 april 2011

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2011 kl. 15.45.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar