Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma fastställde på torsdagen styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2011 till 4:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 17 april 2012 och utbetalningsdag är den 20 april 2012.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Gunilla Berg, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson och Sten Peterson samt nyvaldes Lars Pettersson. Mats Guldbrand valdes till styrelsens ordförande. KPMG AB valdes till revisor för en mandattid om ett år. Lars Pettersson är 57 år, civilingenjör och fil dr h c. Han är styrelseledamot i Skanska AB, PMC Group och Uppsala Universitets Konsistorium och har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 1 800 000 kronor, varav 600 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören. Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling.

L E Lundbergföretagens tillgångar per den 10 april 2012 beräknas preliminärt uppgå till 38 mdkr och nettoskulden beräknas preliminärt till 2 mdkr. Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 10 april 2012 uppgick till 277 kronor per aktie, att jämföra med 267 kronor per aktie den 31 december 2011.

Stockholm den 12 april 2012

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012 kl. 15.45.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar