Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma fastställde på måndagen styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2012 till 4:30 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 11 april 2013 och utbetalningsdag är den 16 april 2013.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Gunilla Berg, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och Lars Pettersson. Mats Guldbrand valdes till styrelsens ordförande. KPMG AB valdes till revisor för en mandattid om ett år.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 1 800 000 kronor, varav 600 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören. Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling. Värdet av L E Lundbergföretagens marknadsvärderade innehav per den 5 april 2013 beräknas preliminärt uppgå till 39 mdkr. Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 5 april 2013 uppgick till 313 kronor per aktie, att jämföra med 302 kronor per aktie den 31 december 2012.

Stockholm den 8 april 2013

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2013 kl. 15.45.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar