Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma fastställde på onsdagen styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2014 till 5:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 17 april 2015 och utbetalningsdag är den 22 april 2015.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Lilian Fossum Biner, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och Lars Pettersson. Mats Guldbrand valdes till styrelsens ordförande. KPMG AB valdes till revisor för en mandattid om ett år.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 2 250 000 kronor, varav 750 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören. Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling. Värdet av L E Lundbergföretagens marknadsvärderade innehav per den 13 april 2015 beräknas preliminärt uppgå till 58 mdkr.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 13 april 2015 uppgick till 459 kronor per aktie, att jämföra med 398 kronor per aktie den 31 december 2014.

Stockholm den 15 april 2015
 

L E Lundbergföretagen AB (publ)
 

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl. 16.00.

Taggar:

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar