Lundbergs bokslutskommuniké för 2012

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2012 till 37,5 mdkr (302 kronor per aktie) jämfört med 33,0 mdkr (267 kronor per aktie) vid förra årsskiftet. Den 19 februari 2013 var motsvarande värde 39,6 mdkr (319 kronor per aktie).

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 618 mnkr (22 604).

  • Resultat efter finansiella poster blev 4 360 mnkr (10 753). I föregående års resultat ingick realisationsvinst från försäljning av innehavet i Cardo med 2 523 mnkr.    
    Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar, reverseringar och orealiserade värdeförändringar uppgick till 3 087 mnkr (5 914).

  • Koncernens resultat efter skatt blev 5 568 mnkr (8 637) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 327 mnkr (3 521).

  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 26:14 kronor (41:26).

  • Utdelningen föreslås höjas till 4:30 kronor (4:00) per aktie.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.