Lundbergs delårsrapport för januari – juni 2011

 

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2011 till 35,9 mdr kronor (290 kronor per aktie) jämfört med 37,2 mdr kronor (300 kronor per aktie) den 31 december 2010. Den 23 augusti 2011 var motsvarande värde 30,4 mdr kronor (245 kronor per aktie).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 12 008 Mkr (10 652).
  • Rörelseresultatet blev 5 903 Mkr (2 285). Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar, reverseringar och orealiserade värdeförändringar uppgick till 4 792 Mkr (2 046).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 4 963 Mkr (1 604) varav minoritetens andel 966 Mkr (439).
  • Resultat (exklusive minoritet) per aktie uppgick till 32:23 kronor (9:39).

 

 

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar