Lundbergs delårsrapport januari - september 2013

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2013 till 40,4 mdkr (326 kronor per aktie) jämfört med 37,5 mdkr (302 kronor per aktie) den 31 december 2012. Den 26 november 2013 var motsvarande värde 41,9 mdkr (338 kronor per aktie).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 321 mnkr (16 538).

  • Resultat efter finansiella poster blev 3 988 mnkr (3 385). Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar, reverseringar och orealiserade värdeförändringar uppgick till 2 307 mnkr (2 609).

  • Koncernens resultat efter skatt blev 3 351 mnkr (2 562) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 913 mnkr (1 091).

  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 19:66 kronor (11:86).

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.