Lundbergs delårsrapport januari - september 2015

  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2015 till 52,0 mdkr (419 kronor per aktie) jämfört med 49,4 mdkr (398 kronor per aktie) den 31 december 2014. Den 24 november 2015 var motsvarande värde 55,4 mdkr (446 kronor per aktie).

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 801 mnkr (15 099).
  • Resultat efter finansiella poster blev 5 837 mnkr (4 311). Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar, reverseringar och orealiserade värdeförändringar uppgick till 3 372 mnkr (2 993).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 4 726 mnkr (3 560) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 1 691 mnkr (1 159).
  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 24:48 kronor (19:36).
  • I november 2015 har 6 miljoner aktier av serie A i Industrivärden förvärvats för 1 012 mnkr, vilket innebär att Lundbergs därefter äger 13,6 procent av aktiekapitalet och 19,8 procent av rösterna i bolaget.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.