Lundbergs substansvärde per 10 april 2012

I sitt tal vid dagens årsstämma i Lundbergs kommer VD Fredrik Lundberg redovisa ett beräknat substansvärde efter uppskjuten skatt per den 10 april 2012 på 277 kronor per aktie, att jämföra med 267 kronor per aktie den 31 december 2011.L E Lundbergföretagens tillgångar per den 10 april 2012 beräknas preliminärt uppgå till 38 mdkr och nettoskulden beräknas preliminärt till 2 mdkr.

Lundbergs årsstämma äger rum idag, torsdagen den 12 april kl. 14.00 på Grand Hôtel, Stockholm.

Stockholm den 12 april 2012

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april kl. 11,30.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar