Lundbergs substansvärde per 13 april 2015

I sitt tal vid dagens årsstämma i Lundbergs kommer VD Fredrik Lundberg redovisa ett beräknat substansvärde efter uppskjuten skatt per den 13 april 2015 på 459 kronor per aktie, att jämföra med 398 kronor per aktie den 31 december 2014.

Värdet av L E Lundbergföretagens marknadsvärderade innehav per den 13 april 2015 beräknas preliminärt uppgå till 58 mdkr.

Lundbergs årsstämma äger rum idag, onsdagen den 15 april kl. 14.00 på Grand Hôtel, Stockholm.

Stockholm den 15 april 2015

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl. 11,00.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.