Lundbergs substansvärde per 5 april 2013

I sitt tal vid dagens årsstämma i Lundbergs kommer VD Fredrik Lundberg redovisa ett beräknat substansvärde efter uppskjuten skatt per den 5 april 2013 på 313 kronor per aktie, att jämföra med 302 kronor per aktie den 31 december 2012.

Värdet av L E Lundbergföretagens marknadsvärderade innehav per den 5 april 2013 beräknas preliminärt uppgå till 39 mdkr.

Lundbergs årsstämma äger rum idag, måndagen den 8 april kl. 14.00 på Grand Hôtel, Stockholm.

Stockholm den 8 april 2013

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Information är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april kl.11,30.

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.