Bokslutskommuniké: januari – december 2010


LABS² GROUP AB (publ)


Bokslutskommuniké: januari – december 2010


Januari – december 2010    
•    Rörelsens intäkter: 14,0 MSEK (20,4 MSEK)
•    Resultat före av- och nedskrivningar: -8,7 MSEK (-13,3 MSEK)
•    Resultat före skatt: -20,5 MSEK (-23,6 MSEK)
•    Resultat per aktie: -0,01 SEK (-0,02 SEK)
•    Kassaflöde: - 5,9 MSEK (-0,6 MSEK)

Oktober – december 2010    
•    Rörelsens intäkter: 3,1 MSEK (3,7 MSEK)
•    Resultat före av- och nedskrivningar: -2,5 MSEK (-4,7 MSEK)
•    Resultat före skatt: -6,6 MSEK (-7,0 MSEK)
•    Resultat per aktie: -0,00 SEK (-0,01 SEK)
•    Kassaflöde: -3,2 MSEK (-2,5 MSEK)

VD kommenterar
Under fjärde kvartalet har Labs² fortsatt att stödja ett antal internationella konsortier i Europa, Latinamerika och Mellanöstern.

På den internationella marknaden råder något som i det närmaste kan kallas en ”fiberboom” – i ett stort antal länder har det påbörjats eller så planeras det för nationella eller regionala fiberutbyggnads projekt. Ett stort antal av dessa nya fibernät har redan valt eller utreder affärsmodellen ”öppet nät”. Detta i kombination med det väl utvecklade partner-samarbetet som  är etablerat med ledande leverantörer gör att Labs² kan delta som en av flera partners i ett stort antal internationella projekt.

Det konsortium där bland annat ViaEuropa ingår som erhöll ett tilldelningsbeslut avseende etablerande av nationell FTTx infrastruktur av öppetnät modell skulle ha erhållit slutgiltigt avtal under fjärde kvartalet 2010, detta lyckades inte, dock fortsätter processen i positiv anda och avtal bedöms nu kunna tecknas under första kvartalet 2011. För Labs² är den tekniska designfasen i princip avslutad och därför drar det fortsatta arbetet inga omfattande resurser.

I Schweiz fortsätter det lokala öppna nätet att utveckla sitt erbjudande och förbereder för den regionala utbyggnad som kommer att påbörjas under 2011. Denna utbyggnad som vi tidigare har kommunicerat som ett ordervärde över tre år på ca 15 MSEK är dock av den traditionella typen (där ny infrastruktur skall byggas, vilket innebär att det dröjer innan volymen och därmed intäkterna till Labs² kommer upp till intressanta nivåer). Intresset för samarbetsprojekt har ökat under kvartalet som passerat.

Tillsammans med partners som ViaEuropa och Cisco Systems deltar Labs² i ytterligare ett tjugotal konsortier som tävlar om uppdrag med ett potentiellt ordervärde överstigande ca 50 MSEK över tio år per projekt.

Sammantaget så blir det kommande kvartalet av stor betydelse för Labs² och vår möjlighet att på allvar bryta igenom affärsmässigt och bevisa vår internationella potential.

I Skandinavien har Labs² visat framfötterna genom att ta en viktig affär genom beställningen från Wexnet i Växjö.
Väsentliga händelser under perioden
•    Labs² har fått en beställning av Wexnet i Växjö avseende installation av BRIKKS för stadsnät. Intäktspotentialen för Labs² bedöms till ca 2.5 MSEK för avtalsperioden (initial avtalsperiod 36 månader). Wexnet är med sina over 12 000 aktiva kunder ett av Sverige största stadsnät och Labs² bedömer referensvärdet som betydande. Lösningen skall vara i skarp drift under april.
 
•    Trots kontinuerligt arbete med underlag till huvudavtalet till det konsortium där Labs2 deltar om byggnation av nationell FTTX infrastruktur har slutgiltigt avtal inte kunnat tecknas under perioden. Förhoppningen är nu att avtal skall kunna tecknas under första kvartalet 2011.

•    Labs² höll en extra bolagsstämma den 29/12 där beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner togs.

Resultat och likviditet
Koncernen
Den totala omsättningen för perioden uppgick till 14,0 MSEK (20,4 MSEK). Nedgången mot föregående år beror huvudsakligen på överlåtelsen av nät- och driftverksamheten till ViaEuropa i april 2009. Resultatet påverkas dock inte av intäktsbortfallet, då motsvarande kostnader också har fallit bort.

Den BRIKKS-relaterade omsättningen ökade med ca 9,4 % jämfört med föregående år. Licensintäkterna ökade med 15 % medan konsultintäkter minskade med 5 %.

Rörelsekostnaderna uppgick under perioden till 34,3 MSEK (43,5 MSEK), inklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar om 11,5 MSEK (9,9 MSEK). Advokatkostnader relaterade till den pågående tvisten med Bredband2 uppgår under perioden till ca 0,9 MSEK.

Förlikningen med Bredband2 påverkar resultatet negativt med 1,8 MSEK.

Resultatet före skatt uppgick under perioden till -20,5 MSEK (-23,6 MSEK).
Likviditet
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2010 till 4,1 MSEK (10,3 MSEK).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 3,9 MSEK (7,9 MSEK) och avser framtida leasingavgifter hänförliga till avtal under finansiell leasing.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 MSEK (-7,3 MSEK).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till +3,7 MSEK (+6,7 MSEK). Den genomförda emissionen bidrar positivt med 7,8 MSEK medan amortering av leasingskuld knuten till Gigabit-nätet i Lund -4,0 MSEK påverkar kassaflödes negativt.
Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 0,4 MSEK (5,1 MSEK). Rörelsekostnaderna uppgick till 11,8 MSEK (17,8 MSEK), inklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar om 2,5 MSEK (2,5 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till
-17,2 MSEK (-21,3 MSEK). Moderbolaget har under året lämnat aktieägartillskott till dotterbolagen Labs² i Lund AB och Labs² Bredband AB på totalt 6,0 MSEK. Aktierna i dotterbolagen har skrivits ner med motsvarande belopp.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Labs² väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer gäller främst utvecklingen av den marknad som Labs² verkar på och som för närvarande genomgår stora strukturella förändringar. Telemarknadens aktörer världen över måste utveckla sina system för att anpassa sig till den nya generationens nätverk och efterfrågan på nya avancerade bredbandstjänster. Labs² kan med BRIKKS erbjuda lösningar för detta och bolaget anser sig ligga i framkant inom området. Det finns dock inget som säkerställer eller garanterar att företag med liknande verksamhet som Labs² inte ger sig in i verksamhet som direkt konkurrerar med BRIKKS.

För att kunna ta en substantiell marknadsandel är Labs² beroende av marknadssamarbete med ett fåtal internationella bolag. Om dessa bolag skulle välja andra produkter än BRIKKS kan det avsevärt försvåra möjligheterna till internationell försäljning.

Den allmänna ekonomiska nedgången kan också komma att senarelägga beslut om att införa BRIKKS hos potentiella kunder.
Personal
Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 16 personer (17).
Aktiekapital och Emissioner
Extra bolagsstämman den 31 maj beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 9 537 928,20 kronor, motsvarande 953 792 820 aktier, genom emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Aktieägare som på avstämningsdagen den 7 juni 2010 innehade tre (3) registrerade aktier gavs rätt att teckna två (2) nya aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 0,01 per aktie. Emissionen var i sin helhet garanterad via emissionsgaranter. Teckningsgraden av aktieägare med företrädesrätt var 43 %, resterande aktier tecknades av emissionsgaranterna. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 8 september 2010. Aktiekapitalet uppgår efter registreringen till 23 844 835 kronor och 51 öre fördelat på 2 384 483 551 aktier.

Vid extra bolagstämma den 29 december så beslutades det att göra en riktad nyemission på 4,49 kronor motsvarande 449 st aktier. Aktiekapitalet efter nyemissionen uppgick till
23 844 840 kronor. Vidare beslutades det att minska aktiekapitalet med 11 922 420 kronor innebärande att aktiekapitalet efter registrering uppgår till 11 922 420 kronor. Minskningen gjordes för att täcka den uppkomna förlusten under räkenskapsåret. Totalt finns det vid räkenskapsårets utgång 2 384 484 000 aktier i bolaget och ett aktiekapital på 11 922 420 kronor.

Vid denna extra bolagstämma bemyndigades även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.


Aktieinformation
Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommision AB

Största ägarna per 2010-12-31
Antal aktier
Antal %*
JOHANSSON, JAKOB
232 564 362
9,75
TRANSFERATOR AB
114 610 441
4,81
JÖNSSON, ANDERS
100 800 000
4,35
BNY GCM CLIENT ACCOUNTS (E) ISG
93 928 704
3,94
FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LTD
92 433 083
3,88
HILMARCH, CARL-ANDERS
89 000 000
3,73
BANQUE ÖHMAN S.A.
64 973 410
2,72
DAWN INVESTMENT AB
58 333 333
2,45
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., NQI
53 274 166
2,23
SIX SIS AG, W8IMY
47 909 427
2,01
* avser röster och kapital
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Labs² Group AB som är noterat på First North, och Labs² i Lund AB, på ena sidan och Bredband2 i Skandinavien som också är noterat på First North, och Bredband2 AB på den andra sidan har träffat förlikning avseende alla tvister mellan bolagen och koncernbolagen. Genom förlikningen och dess genomförande, som ska vara klar under februari månad, regleras slutligt alla krav och mellanhavanden mellan bolagen. För Labs²-koncernen innebär förlikningen att 6,65 MSEK tillförs koncernen.
Verksamheten
Affärsidé
Labs² affärsidé är att genom det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS tillhandahålla en skalbar helhetslösning för avancerade och automatiserade bredbandstjänster i syfte att göra det möjligt för bolagets kunder att öka sin konkurrenskraft på den framtida bredbandsmarknaden. Detta med hänsyn tagen till de framtida krav som bedöms ställas på såväl framtida affärsmodeller som marknadsstruktur.
Mål
Styrelsen för Labs² har för 2010 fastställt följande närstående operativa mål:

• Att, förutom att vidareutveckla piloten i Schweiz, ta ytterligare minst en större internationell affär där BRIKKS implementeras som affärsstödslösning för en nationell fiberutbyggnad.
•Att utveckla befintliga affärer och ta nya så att affärerna tillsammans innebär att kontrakterat antal BRIKKS-användare är tillräckligt (efter utbyggnad av näten i respektive projekt) för att Labs² skall uppnå positivt kassaflöde baserat uteslutande på BRIKKS-relaterade intäkter.
• Att kontinuerligt utveckla BRIKKS så att systemet av externa parter betraktas som ett ledande affärsstödsystem för avancerade och automatiserade bredbandstjänster.
Strategiska överväganden
I syfte att uppfylla fastställda operativa mål har bolagets styrelse gjort följande strategiska överväganden
 
• Fokusering på kärnverksamheten, affärsstödsystemet BRIKKS
    • På sikt helt övergå till försäljning via partners
    • Ytterligare resursuppbyggnad för att stärka certifieringen av kommande partners
Marknaden
Marknadens struktur
Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att paketera, integrera, distribuera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Förkortningen OSS (Operations Support System) används framför allt för att beskriva system som används av operatörer och nätägare för att hantera processer inom verksamheten.  BSS (Business Support System) hanterar alla de processer som kretsar kring de kommersiella aspekterna av verksamheten för medieaktörer, operatörer och nätägare. Detta innefattar bland annat ett kompletterande affärssystem som hanterar kunder och supportprocesser, exempelvis ordermottagning, fakturahantering och inbetalningar. Termen BSS/OSS används som benämning på marknaden som helhet.
Drivkrafter och trender
Enligt Labs² uppfattning är de tydligaste drivkrafterna och trenderna på marknaden att:

• Tillgång till bandbredd ökar, vilket möjliggör kapacitetskrävande och avancerade bredbandstjänster som t ex video-on-demand, IP-telefoni, IPTV och online-spel
• Konsumenternas mognad och tekniska allmänbildning ökar, vilket leder till att konsumenterna i allt större utsträckning gör aktiva val och interagerar när de köper bredbandstjänster. Det leder till högre krav, större rörlighet och lägre lojalitet hos konsumenterna
• Konsumenternas högre krav leder till ökade behov av automatiserade och multifunktionella affärsstödsystem
• Flera bredbandstjänster distribueras via samma infrastruktur vilket skapar skalfördelar. Den nya situationen innebär också att nya aktörer slår sig in på marknaden, vilket utmanar de gamla aktörerna med nya affärsmodeller.
Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation nr 20, Delårsrapportering. Bolaget följer de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen.

Labs² har valt att inte gå över till IFRS-redovisningen eftersom detta inte är ett krav på First North.
Styrelsens bedömning
Styrelsen gör bedömningen att bolaget är beroende av en väsentlig ökning av antalet BRIKKS-användare samt konsultintäkter för att uppnå ett positivt kassaflöde.
Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-mars 2011        9 maj 2011
                    
Delårsrapport januari-juni 2011        12 september 2011
                    
Delårsrapport januari-september 2011        14 november 2011                        
Bokslutskommuniké 2011            13 februari 2012
    

Årsstämma för 2010 beräknas hållas 28 april 2011. Kallelse sker separat.


Lund den 8 februari 2011
Styrelsen, Labs² Group AB (publ)    
Resultaträkning i sammandragKONCERNEN
Resultaträkning (TSEK)
Okt – Dec 2010
Okt – Dec 2009
Jan – Dec 2010
Jan – Dec 2009
Rörelsens intäkter
3 145
3 702
14 033
20 380
Övriga kostnader
-2 996

-5 277
-12 349
-21 025
Personalkostnader
-2 655
-3 124
-10 419
-12 618
Resultat före avskrivningar och finansiella poster
-2 506
-4 699
-8 735
-13 263
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
-4 171
-2 431
-11 512
-9 878
Rörelseresultat
-6 677
-7 130
-20 247
-23 141
Finansnetto
38
107
-287
-485
Resultat före skatt
-6 639
-7 024
-20 533
-23 626
Skatter
-
-
-
-
Minoritetens andel i årets resultat
2
-4
-4
-3
Periodens resultat
-6 637
-7 028
-20 538
-23 629MODERBOLAGET
Resultaträkning (TSEK)
Okt– Dec 2010
Okt – Dec 2009
Jan – Dec 2010
Jan – Dec 2009
Rörelsens intäkter
188
342
414
5 072
Övriga kostnader
-3 451
-3 050
-7 793
-13 846
Personalkostnader
-396
-408
-1 479
-1 467
Resultat före avskrivningar och finansiella poster
- 3 659
-3 116
-8 858
-10 242
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
-632
-620
-2 525
-2 467
Rörelseresultat
-4 291
-3 736
-11 383
-12 709
Resultat från andelar i koncernföretag
-
-8 000
-6 015
-8 000
Finansnetto
-83
-431
186
-626
Resultat före skatt
-4 374
-12 167
-17 212
-21 335
Skatter
-
-
-
-
Periodens resultat
-4 374
-12 167
-17 212
-21 335

Resultat per aktie (SEK)
Jan - Dec 2010
Jan - Dec 2009
Genomsnittligt antal aktier
1 748 621 821
998 096 900
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
1 748 621 821
998 096 900
Antal aktier vid periodens utgång
2 384 484 000
1 430 690 731
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning
2 384 484 000
1 430 690 731
Resultat per aktie
-0,01
-0,02
Resultat per aktie med hänsyn till utestående
teckningsoptioner
-0,01
-0,02
Balansräkning och kassaflödesanalys i sammandrag

KONCERNEN
Balansräkning (TSEK)
31 Dec
2010
31 Dec
2009
Goodwill
2 297
3 644
Övriga immateriella anläggningstillgångar
16 683
19 021
Materiella anläggningstillgångar
4 916
13 386
Finansiella anläggningstillgångar
35
107
Summa anläggningstillgångar
23 932
36 158
Kortfristiga fordringar
17 047
22 525
Likvida medel
4 097
10 314
Summa omsättningstillgångar
21 143
32 839
SUMMA TILLGÅNGAR
45 075
68 997
Eget kapital
32 930
45 956
Minoritet
36
87
Räntebärande skulder
3 881
7 917
Icke räntebärande skulder och avsättningar
8 228
15 038
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
45 075
68 997

MODERBOLAGET
Balansräkning (TSEK)
31 Dec
2010
31 Dec
2009
Immateriella anläggningstillgångar
16 683
19 021
Materiella anläggningstillgångar
392
509
Andelar i koncernföretag
8 509
8 508
Summa anläggningstillgångar
25 585
28 038
Kortfristiga fordringar
14 534
21 973
Likvida medel
573
2 528
Summa omsättningstillgångar
15 106
24 501
SUMMA TILLGÅNGAR
40 691
52 539
Eget kapital
11 777
21 204
Räntebärande skulder
-
-
Icke räntebärande skulder och avsättningar
28 914
31 335
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
40 691
52 539


KONCERNEN
Förändring av eget kapital (TSEK)
31 Dec
2010
31 Dec
2009
Årets ingående eget kapital
45 956
56 633
Periodens resultat
-20 538
-23 629
Nyemission netto efter emissionskostnader
7 785
12 262
Omräkningsdifferenser
-273
667
Övriga förändringar
-
23
Periodens utgående eget kapital
32 930
45 956
 


KONCERNEN
Kassaflödesanalys (TSEK)
Okt – Dec 2010
Okt – Dec 2009
Jan – Dec 2010
Jan – Dec 2009
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
-2 392
-4 869
-8 952
-13 716
Förändring av rörelsekapital
-429
3 622
-1 187
6 389
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-2 821
-1 247
-10 139
-7 327
Kassaflöde från investeringsverksamheten
606
26
452
-59
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-981
-1 322
3 749
6 742
Periodens kassaflöde
-3 196
-2 543
-5 937
-644
Likvida medel vid periodens början
7 288
12 725
10 314
10 253
Kursdifferens likvida medel
4
132
-280
705
Likvida medel vid periodens slut
4 097
10 314
4 097
10 314

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Adresser och bolagsuppgifter
Labs² Group AB        Telefon: 046-540 01 00
Winstrupsgatan 1        Fax: 046-540 01 50
222 22 Lund            E-mail: info@labs2.com
Org. nr 556423-7716        Web: www.labs2.com    
För ytterligare information kontakta:
Jonas Birgersson, Verkställande direktör    
Telefon: 0705-15 27 62        
E-mail: jonas.birgersson@labs2.com    

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, hantera och övervaka bredbandstjänster. Bolagets huvudprodukt BRIKKS erbjuds framför allt till kommunikations-operatörer, tjänsteleverantörer och bredbandsoperatörer. Labs² har huvudkontor i Lund, samt marknads- och försäljningskontor i Oslo.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ  marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars  aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler  som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser för bolaget är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00. För mera information besök: http://www.labs2.com

Jonas Birgersson
Verkställande direktör i Labs²
Tel: 46 705 15 27 62

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Prenumerera